header image
Home arrow Legi arrow Legea 290 / 27.06.2003
Legea 290 / 27.06.2003 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006

Legea 290 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. 

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. 1. - (1) Cetatenii români, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a Tinutului Herta, precum si ca urmare a Celui de al II-lea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace intre România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despagubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute in proprietatea lor in aceste teritorii, precum si pentru recoltele neculese din anul 1940, in conditiile prezentei legi.
(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari sau mostenitorii legali ai acestora, pâna la gradul al IV-lea inclusiv, daca au la data formularii cererii cetatenia româna si domiciliul in România.
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplica cu privire la bunurile transmise pe baza de conventii civile, incheiate prin liber acord de vointa intre fostul proprietar sau mostenitorul legal al acestuia si o terta persoana.
Art. 2. - (1) Pentru terenurile ramase in teritoriile prevazute la art. 1, fostilor proprietari sau mostenitorilor legali ai acestora li se vor atribui terenuri de acelasi gen in judetele in care locuiesc, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita disponibilitatilor, din domeniul privat al statului, al judetelor sau din rezerva la dispozitia comisiilor locale, constituite pentru aplicarea respectivei legi.
(2) In cazul in care prevederile alin. (1) nu pot fi indeplinite in natura, fostii proprietari beneficiaza de despagubiri sau compensatii, calculate pentru fiecare hectar de teren la valoarea de circulatie a categoriilor respective, comunicata de primarii, fara ca totalul suprafetei de teren pentru care se acorda despagubirile sau compensatiile sa depaseasca suprafata de 50 ha teren agricol si 10 ha teren forestier, de proprietar deposedat.
3) In cazul in care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmeaza sa primeasca in proprietate suprafete de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia au dreptul la atribuiri in natura, despagubiri sau compensatii in baza prezentei legi numai pentru diferenta pâna la limita suprafetelor prevazute la alin. (2).
(4) In situatia in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura, acestia au dreptul la compensatie numai pentru diferenta.
Art. 3. - Pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati, se acorda fostilor proprietari despagubiri banesti, in sume calculate in raport cu suprafata construita, cu materialele folosite si cu vechimea constructiei la data pierderii posesiei. In suma totala va fi cuprinsa si contravaloarea terenului de sub constructie si a curtii, pe baza evaluarilor efectuate, dupa caz, de experti in constructii sau evaluatori funciari.
Art. 4. - Pentru recoltele neculese in anul 1940 in teritoriile prevazute la art. 1, si anume: grâu, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, vita de vie, in, tutun, mac si fructe, se acorda, pentru 3 dintre acestea, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor legali ai acestora, o suma calculata in raport cu suprafata cultivata si cu productia medie la hectar in anul 1940, potrivit pretului de achizitie a produselor mentionate, publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirea.
Art. 5. - (1) In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele indreptatite vor depune la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cereri proprii, insotite de acte doveditoare autentice sau de declaratia autentica a petentului, insotita de declaratiile a cel putin 2 martori, de asemenea autentificate.
(2) Daca pentru bunurile aceluiasi proprietar sunt mai multi mostenitori legali, fiecare dintre acestia este obligat sa-i mentioneze pe ceilalti in cererea formulata, care se trimite la aceeasi comisie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la comisia centrala, chiar daca ei domiciliaza in judete diferite.
(3) In judetele in care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicata, acestea se constituie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care si-au incetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicata, isi reiau activitatea având ca obiect aplicarea prezentei legi.
(4) Arhivele Nationale si alte institutii publice care detin actele solicitate de cei interesati, de natura sa constituie dovezi in sensul alin. (1), sunt obligate sa le elibereze copii conforme, sub sanctiunea legii.
(5) In cererile adresate Arhivelor Nationale si altor institutii publice, solicitantii vor preciza toate informatiile, datele sau indiciile necesare obtinerii unor acte doveditoare, in masura in care le detin.
(6) Pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciara, cadastru, registre si alte evidente ale amenajamentelor silvice etc., cu data certa, din perioada respectiva.
Art. 6. - Cererile adresate autoritatilor si institutiilor publice, precum si actiunile in justitie având ca obiect obtinerea de despagubiri sau compensatii in temeiul prezentei legi, cu exceptia litigiilor dintre mostenitori sau dintre proprietar, mostenitori si o terta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel.
Art. 7. - In cazuri exceptionale, in situatia imposibilitatii temporare de a procura acte doveditoare, solicitantii vor depune cererea cu acte incomplete sau neinsotita de acte, cu mentiunea procurarii dovezilor in maximum 6 luni de la implinirea termenului prevazut la art. 5 alin. (1).
Art. 8. - (1) In vederea solutionarii cererilor depuse de persoanele indreptatite, comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicata, se vor completa pentru aceste cazuri, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu câte un reprezentant si al celorlalte ministere cu atributii in aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Sectiei Cadrilater a Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participa la solutionarea cererilor depuse de persoanele indreptatite, potrivit prezentei legi.
(2) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifica si rezolva cererile de atribuire in natura ori pentru acordare de despagubiri sau compensatii, dupa caz. Hotarârile privind recunoasterea drepturilor, acordarea despagubirilor sau/si a compensatiilor se dau in termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea cererilor. Hotarârile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica comisiei centrale constituite in baza Legii nr. 9/1998, republicata, precum si solicitantului.
(3) In termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotarârea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate face contestatie la comisia centrala.
(4) In termen de cel mult 60 de zile, comisia centrala va analiza contestatiile si le va aproba sau respinge. Hotarârea comisiei centrale se comunica comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(5) Hotarârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecatoresc, putând fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia domiciliaza solicitantul.
(6) Hotarârile pronuntate de tribunal sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
(7) In vederea solutionarii cererilor, comisiile prevazute la art. 5, precum si instantele judecatoresti pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte si informatii oricaror institutii publice din tara sau din strainatate, persoanelor fizice sau juridice.
Art. 9. - In cazul in care atribuirile in natura, despagubirile sau compensatiile, dupa caz, sunt solicitate de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si daca, dupa adoptarea hotarârii de catre comisia competenta si ramânerea definitiva a acesteia, apar persoane având vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) si (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun.
Art. 10. - (1) Punerea in posesie la atribuirile in natura, conform prezentei legi, se face, pentru cetatenii care sunt si beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior retrocedarilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai târziu de 6 luni.
(2) Despagubirile sau compensatiile banesti vor fi acordate beneficiarilor in termen de un an de la comunicarea hotarârii comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz, sau a hotarârii prevazute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face si in rate, in maximum 2 ani, in functie de disponibilitatile banesti ale directiilor prevazute la art. 11 alin. (1).
Art. 11. - (1) Plata despagubirilor sau a compensatiilor acordate, in temeiul prezentei legi, persoanelor indreptatite se asigura de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au domiciliul beneficiarii.
(2) Solicitarea platii se face pe baza de cerere scrisa, la care se anexeaza hotarârea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiei centrale, in cazul contestatiilor, sau hotarârea judecatoreasca definitiva, dupa caz.
Art. 12. - (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizeaza cererile primite si transmit Ministerului Finantelor Publice necesarul de credite bugetare, mentionând numarul si data hotarârii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiei centrale, in cazul contestatiilor, sau ale hotarârilor judecatoresti definitive, numele si prenumele beneficiarilor, adresa acestora si suma de plata.
(2) Plata despagubirilor se va face prin virarea sumelor in conturile bancare, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la trezoreria statului, indicate de beneficiari, pe baza actului prin care s-a dispus acordarea despagubirii.
(3) Valoarea despagubirilor stabilite se actualizeaza la data platii, luând ca baza rata inflatiei pe economie din ultima luna a trimestrului expirat, comunicata de Institutul National de Statistica.
Art. 13. - Criteriile de evaluare si modalitatile concrete de stabilire a cuantumului despagubirilor sau de acordare a compensatiilor pentru terenurile agricole si intravilane, precum si pentru constructii si recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a comisiei centrale, gestionarea fondurilor destinate despagubirilor, precum si modalitatile de efectuare a platilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei Publice*) si aprobate prin hotarâre a Guvernului.
*) Conform Ordonantei de urgenta nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire este Ministerul Administratiei si Internelor.
Art. 14. - (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Despagubirile si compensatiile prevazute de prezenta lege se vor plati in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie, anual, prin legea bugetului de stat.
(3) Pâna la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevazute la art. 13.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucuresti, 27 iunie 2003.
Nr. 290.

Ultima actualizare ( Monday, 28 August 2006 )
Avem 88 vizitatori online