header image
Home arrow Legi arrow Legea 400 / 6.09. 2002
Legea 400 / 6.09. 2002 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006

Lege nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicata
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 9 iulie 2002 

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102 din 27 iunie 2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicata, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 29 iunie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata primita de familie si cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(3) În cazul în care în localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în conditiile prevazute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile."
2. La articolul I punctul 4, articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei în functiune la data aplicarii prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, daca exista suprafete suficiente, sau se acorda despagubiri în conditiile legii."
3. La articolul I punctul 7, alineatul (11) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricola de productie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de productie, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu data certa din perioada respectiva."
4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) si (4) ale articolului 61 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativa sau de stat, se va restitui în natura ambilor solicitanti, în limita resurselor de teren existente.
...............................................................................
(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în conditiile art. 2 alin. (2)."
5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevazute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata primita si cea avuta în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."
6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - În cazul în care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conditiile prezentei legi se afla investitii functionale, contravaloarea acestor investitii ramasa neamortizata se recupereaza de la noii proprietari într-o perioada de maximum 10 ani."
7. La articolul I punctul 28, articolul 221 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 221. - Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecarilor si altor lucrari de îmbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale ramân în domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."
8. La articolul I punctul 30, alineatul (11) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
"(11) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult, înfiintate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevazute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, dupa aplicarea prevederilor prezentei legi."
9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Unitatilor de învatamânt preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosinta, suprafete de teren agricol pâna la 50 ha, daca astfel de terenuri exista în rezerva comisiilor locale."
10. La articolul I, punctul 36 se abroga.
11. La articolul I, dupa punctul 37 se introduce punctul 371 cu urmatorul cuprins:
"371. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
Art. 26. - (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razesesti nedivizate, paduri graniceresti, paduri comunale provenite din paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea "la titular": "composesorat", "obste de mosneni", "obste de razesi", "paduri graniceresti", alte asociatii si cu denumirea localitatii respective."
12. La articolul I punctul 39, alineatul (23) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(23) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobândita conform prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1)."
13. La articolul I, dupa punctul 39 se introduce punctul 391 cu urmatorul cuprins:
391. Dupa alineatul (23) al articolului 26 se introduce alineatul (24) cu urmatorul cuprins:
(24) Retrocedarea padurilor comunale ce provin din paduri graniceresti se va realiza în cote egale catre formele asociative ale fostilor graniceri si comunelor, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate padurile respective."
14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - Administrarea si gospodarirea terenurilor forestiere atribuite în conditiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii."
15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) si (9) ale articolului 28 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) În vederea administrarii si gospodaririi terenurilor forestiere prevazute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obsti de mosneni, obsti de razesi, paduri graniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui într-o asociatie autorizata de catre judecatorie, potrivit legii.
(2) În termen de 45 de zile de la data validarii de catre comisie, în conditiile prezentei legi, a cererilor fostilor composesori, mosneni, razesi sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau mostenitorii acestora cu majoritate simpla va solicita judecatoriei competente teritorial, pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale, autorizarea formelor asociative.
(8) Membrii formelor asociative nu pot înstraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.
(9) Pe raza localitatilor în care se reconstituie forme asociative, dupa stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite ramân în proprietatea statului si pot fi date în folosinta consiliului local pâna la limita suprafetei de 200 ha."
16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) si (3) ale articolului 29 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafete pâna la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia îi apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire."
17. La articolul I, dupa punctul 43 se introduce punctul 431 cu urmatorul cuprins:
"431. Dupa alineatul (3) al articolului 29 se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins:
(31) Structurile de cult prevazute la alin. (2), care au avut în folosinta sau în înzestrare terenuri cu destinatie forestiera, dobândesc în proprietate suprafete pâna la limita de 30 ha din padurile pe care le-au avut în administrare sau în înzestrare."
18. La articolul I punctul 44, articolul 291 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 291. - (1) Pentru cazurile în care o persoana fizica sau juridica solicita cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care în prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa în fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure.
(2) În situatiile în care o persoana fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol.
(3) În situatiile în care suprafetele prevazute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despagubiri, în conditiile legii.
(4) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile alin. (1) si (2) padurile înfiintate în cadrul perimetrelor de ameliorare."
19. La articolul I punctul 45 se abroga.
20. La articolul I punctul 48 va avea urmatorul cuprins:
"48. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
Art. 39. - (1) Prevederile art. 26-28 se aplica în mod corespunzator si în cazul pasunilor si fânetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.
(2) Suprafetele de pasuni si fânete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviza a membrilor asociati pe raza unui judet, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat."
21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109. - (1) Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele îndreptatite, precum si eliberarea nejustificata a titlului de proprietate sau pe baza unor marturii despre care a avut cunostinta ca fiind false constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului si de presedinte al comisiei judetene, va decide sanctionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blocheaza în mod nejustificat aplicarea legii, mergând pâna la suspendarea acestora din functie."
22. Articolul III va avea urmatorul cuprins:
"Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarâre a Guvernului se vor reglementa modificarile si completarile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor."
23. Articolul IV se abroga.
Art. II. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor si articolelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,  VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 17 iunie 2002.
Nr. 400

Ultima actualizare ( Monday, 28 August 2006 )
Avem 115 vizitatori online