header image
Home arrow Legi arrow Ordonanta Urgenta 102 / 27.06.2001
Ordonanta Urgenta 102 / 27.06.2001 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006
OUG privind modif. si compl. Legii 1/2000 pt. reconstit. dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997, precum si modif. Legii 18/1991, rep.

Continut:
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I.
Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 18/1991 si ale Legii 169/1997, publicata in M.Of. 8/12 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regula pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3.
(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locala dispune de totalitatea terenurilor proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata in orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, in conditiile alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea 18/1991, republicata, si, dupa caz, in situatiile in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile se constata nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din terenuri agricole care trec in proprietatea privata a statului.
(4) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
(5) Prin proprietar deposedat, in sensul prezentei legi, se intelege persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposedarii."

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice, care au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc.incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete din terenurile aflate la dispozitia comisiilor locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente se vor acorda despagubiri, in conditiile legii."

4. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4 1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 4 1 .
Pentru terenurile fostilor proprietari, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantatii de hamei, viticole si pomicole, in functiune, restituirea se face pe alt amplasament daca exista suprafete suficiente sau se acorda despagubiri in conditiile legii."

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5.
In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri."

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6.
(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege."

7. Dupa alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (1 1 ) si (1 2 ) cu urmatorul cuprins:
"(1 1 ) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa agricola, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei agricole, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte inscrisuri, cu data certa din perioada respectiva.
(1 2 ) Institutiile care detin inscrisurile prevazute la alin. (1 1 ) au obligatia sa elibereze, la cerere, actele solicitate de cei interesati. Refuzul de a elibera inscrisurile solicitate se sanctioneaza potrivit legii."

8. Alineatul (3) al articolului 6 se abroga.

9. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6 1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 6 1 .
(1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub orice forma de cooperativa, se va restitui in natura ambilor solicitanti, in limita resurselor de teren existente.
(2) In cazul in care resursele sunt insuficiente se va atribui in natura teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despagubit in conditiile legii.
(3) In cazul lipsei resurselor se acorda despagubiri, potrivit legii, ambilor proprietari.
(4) Aplicarea prevederilor de mai sus nu poate afecta drepturile dobandite in conditiile art. 2 alin. (2) din prezenta lege."

10. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7.
(1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii 18/1991; in caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru intreaga suprafata."

11. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 se abroga.

12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8.
Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea 18/1991, nemodificata, indiferent daca au incheiat sau nu contracte de locatiune in temeiul art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, li se restituie in natura suprafete agricole, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati. Atribuirea efectiva a terenurilor se face in conditii care sa nu afecteze exploatatiile agricole, proprietate publica sau privata a statului, in unitatea lor."

13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9.
(1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si cele pentru cresterea de animale de rasa, precum si terenurile administrate de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic apartin domeniului public al statului."

14. Alineatul (2) al articolului 9 se abroga.

15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10.
(1) Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului.
(2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despagubiri."

16. Articolul 11 se abroga.

17. Alineatele (1) si (4) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12.
(1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ,vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere, in sole situate in imediata apropiere a localitatilor, asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.
(4) Procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia."

18. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13.
Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Ministerului Administratiei Publice un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de tragere la raspundere a primarilor care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege."

19. Articolul 14 se abroga.

20. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15.
(1) Persoanelor fizice prevazute la art. 37, 38 si 39 din Legea 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(2) In toate cazurile in care nu este posibila restituirea in natura a terenurilor se vor acorda despagubiri potrivit legii."

21. Articolul 16 se abroga.

22. Articolul 17 se abroga.

23. Articolul 18 se abroga.

24. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19.
In cazul in care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in conditiile prezentei legi se afla investitii functionale prin care s-a crescut valoarea fondului, contravaloarea acestor investitii se recupereaza de la noii proprietari intr-o perioada de maximum 10 ani."

25. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20.
(1) In localitatile in care raman terenuri agricole dupa aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui in folosinta loturi de pana la 5 ha de familie familiilor fara pamant, familiilor tinere nou-intemeiate, specialistilor care lucreaza in agricultura, cadrelor medicale, personalului didactic, slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de aceste drepturi numai daca domiciliaza, locuiesc efectiv si profeseaza in localitatea respectiva, nu au in proprietate alte terenuri agricole si numai pe durata indeplinirii cumulative a acestor conditii.
(3) In localitatile in care nu exista rezerva de terenuri agricole consiliile locale pot cumpara asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevazute la alin. (1)."

26. Articolul 21 se abroga.

27. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22.
Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice indreptatite conform prezentei legi, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene, in conformitate si in conditiile prevazute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi."

28. Dupa articolul 22 se introduce articolul 22 1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 22 1 .
Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale, precum si terenurile repartizate pentru infiintarea de ferme agricole, prin Legea 187/1945, raman in domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate."

29. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23.
(1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult pot dobandi in proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel:
a) centre eparhiale, pana la 100 ha;
b) protoierii, pana la 50 ha;
c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;
d) parohii si filii, pana la 10 ha."

30. Dupa alineatul (1) al articolului 23 se introduce alineatul (1 1 ) cu urmatorul cuprins:
"(1 1 ) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult, nouinfiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot dobandi in proprietate, prin constituire, suprafete agricole in limitele prevazute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv."

31. Alineatele (3) si (4) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha.
(4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural, care nu au detinut in proprietate terenuri agricole, li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha, daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale."

32. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24.
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupa caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se face de regula pe vechile amplasamente."

33. La articolul 24, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru persoanele fizice si juridice, urmatoarele terenuri forestiere:"

34. Dupa litera g) a alineatului (2) al articolului 24 se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
"h) terenurile forestiere aflate in administrarea Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice si a statiunilor de cercetare silvica, in conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea 18/1991, republicata."

35. Dupa alineatul (3) al articolului 24 se introduc alineatele (3 1 ) si (3 2 ) cu urmatorul cuprins:
"(3 1 ) In situatia in care prevederea de la alin. (3) nu poate fi pusa in aplicare, stabilirea terenurilor si a amplasamentelor pe care vor fi pusi in posesie fostii proprietari se va efectua de catre comisia judeteana, cu acordul Regiei Nationale a Padurilor, la propunerea comisiilor locale.
(3 2 ) In cazul in care pe raza judetului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despagubiri potrivit legii."

36. Alineatul (2) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Gospodarirea terenurilor forestiere atribuite in conditiile prezentei legi se face in regim silvic, potrivit legii."

37. Alineatul (4) al articolului 25 se abroga.

38. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Suprafata restituita formelor asociative se compune din cota-parte indiviza a membrilor asociati, dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat."

39. Dupa alineatul (2) al articolului 26 se introduc alineatele (2 1 ), (2 2 ) si (2 3 ) cu urmatorul cuprins:
"(2 1 ) In cazul in care forma asociativa a fost in devalmasie, fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale, in limitele prevazute la alin. (2).
(2 2 ) Suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.
(2 3 ) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1)."

40. Alineatul (4) al articolului 26 se abroga.

41. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27.
Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere restituite potrivit prevederilor art. 26 se fac in regim silvic, potrivit legii."

42. La articolul 28, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifica si se introduc alineatele (6)-(9), astfel:
"Art. 28.
(1) In vederea administrarii si exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate, obsti de mosneni, obsti de razesi, paduri graniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui intr-o asociatie autorizata de catre judecatorie, potrivit legii.
(2) In termen de 45 de zile de la data validarii de catre comisie, in conditiile prezentei legi, a cererilor fostilor composesori, mosneni, razesi sau, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/si mostenitorii acestora, cu majoritatea simpla, va solicita judecatoriei competente teritorial, pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul va prezenta judecatoriei, o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala, un statut autentificat de notarul public, in care se vor stabili: structura acestora si organele de conducere; modul de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere, in conditiile legii; drepturile si obligatiile membrilor, care nu pot fi decat cetateni romani cu domiciliul efectiv in Romania la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta; raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice, insotite de dovada calitatii de membru dobandite numai pe cale de mostenire legala.
(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei asociatiei.
(6) In cazul dizolvarii formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin in proprietatea statului si in folosinta consiliului local respectiv.
(7) In situatia in care nu vor exista mostenitori legali ai membrilor formelor asociative infiintate in conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec in proprietatea statului si in folosinta consiliului local respectiv.
(8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-parti intre ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie, ci numai prin mostenire legala.
(9) Pe raza localitatilor in care se reconstituie forme asociative si dupa stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora terenurile neatribuite raman in proprietatea statului si pot fi date in folosinta consiliului local pana la limita suprafetei de 200 ha."

43. Alineatele (2) si (3) ale articolului 29 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, manastirile, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dobandesc prin reconstituire suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria, parohia, filia, schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire."

44. Dupa articolul 29 se introduce articolul 29 1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 29 1 .
(1) Pentru cazurile in care o persoana fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren arabil pe care in prezent se afla vegetatie forestiera din fondul forestier national, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despagubita.
(2) In situatiile in care o persoana fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren forestier care in prezent este teren arabil, se va acorda teren arabil sau, la cerere, va fi despagubita."

45. Articolul 31 se abroga.

46. Articolul 37 avea urmatorul cuprins:
"Art. 37.
Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate in conditiile Legii 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, de regula pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, in sole compacte, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar in toate celelalte cazuri li se acorda despagubiri."

47. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38.
Comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta."

48. Articolul 39 se abroga.

49. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40.
Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, inregistrate in termenele si cu procedura prevazute de Legea 18/1991, republicata, care nu au putut fi retrocedate, precum si in situatiile in care fostii proprietari au optat pentru despagubiri, prin hotarare a Guvernului, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor stabili valoarea terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari."

Art. II.
Legea fondului funciar 18/1991, republicata in M.Of. 1/5 ianuarie 1998, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 92, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu urmatorul cuprins:
"(8) Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii, ramas neutilizat la finele anului, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie."

2. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 109.
Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a impiedica in orice mod reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite, precum si eliberarea nejustificata a titlului de proprietate sau pe baza unor marturii despre care a avut cunostinta ca fiind false, constituie abuz in serviciu si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani."

3. Anexa 1 se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. III.
In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul va aproba Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor.

Art. IV.
Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se alineatelor si articolelor o noua numerotare.

ANEXA
(anexa 1 la Legea 18/1991, republicata)

TAXA PROCENTUALA
datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan

Clasa terenului agricol

Taxa procentuala 400 350 300 250 200

NOTA :
1. Taxa procentuala se aplica la valoarea terenului, prevazuta ca pret de partile din contractul de instrainare.
2. In situatia in care terenul nu a facut obiectul vanzarii-cumpararii si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie etc., taxa procentuala se calculeaza la valorea de circulatie a terenului din zona respectiva.
3. Pentru terenurile agricole aflate in extravilan, prevazute la pct. 1 si 2, care se scot definitiv si temporar din circuitul agricol, se face in mod obligatoriu evaluarea de catre evaluatorii atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. Scoaterea temporara se face pe o perioada de maximum 2 ani.
4. In cazul in care se constata ca valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 si 2 sunt mai mici decat evaluarea efectuata conform pct. 3, se foloseste la calculul taxei procentuale prevazute in prezenta anexa valoarea stabilita de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, la care se aplica procentele din tabel.

Avem 83 vizitatori online