header image
Home arrow Legi arrow Ordonanta Guvern 10 / 21.01.2001
Ordonanta Guvern 10 / 21.01.2001 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006
OG privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I: Principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate
Art. 1

(1) Realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumite în continuare activitati de specialitate, de catre persoanele fizice si juridice autorizate, pe teritoriul României sunt supuse prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dispozitiilor legale care reglementeaza exercitarea profesiilor liberale, precum si altor dispozitii legale în materie, regulamentelor, normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(2) Relatiile dintre persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati de specialitate pe teritoriul României, denumite în continuare persoane autorizate, si beneficiari se bazeaza pe corectitudine, onestitate si respect reciproc.

Art. 2

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor au obligatia sa asigure, prin mijloace specifice, desfasurarea activitatii de specialitate în conditiile legii si ale prezentei ordonante, precum si mentinerea si stimularea unui mediu concurential normal, în vederea solutionarii tuturor solicitarilor si asigurarii accesului liber la aceste servicii.

Art. 3

(1) Persoana autorizata nu poate actiona decât în limitele conventiei încheiate prin negociere cu beneficiarul.

(2) Persoana autorizata are obligatia sa informeze beneficiarul asupra cheltuielilor estimate ale serviciului solicitat, comunicându-i, atunci când este cazul, scutirile legale de care poate beneficia.

Art. 4

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie coordoneaza si asigura exercitarea calificata a activitatii din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin organizarea corespunzatoare a examenului de autorizare si prin urmarirea respectarii stricte a deontologiei si disciplinei profesionale de catre persoanele autorizate.

CAPITOLUL II: Dobândirea si încetarea calitatii de persoana autorizata. Suspendarea certificatului de autorizare
Art. 5

(1) Dreptul de a desfasura activitati de specialitate pe teritoriul României de catre persoane fizice si juridice se dobândeste prin autorizare, în conditiile prezentei ordonante si ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumit în continuare Regulament de autorizare.

(2) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfasurarea activitatilor de specialitate în conditiile îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute în instructiunile si normativele tehnice elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(3) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor autorizate sa desfasoare activitati de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate în baza de date cadastrale si în fondul national de geodezie si cartografie.

(4) Atestarea capacitatii tehnico-profesionale se realizeaza prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitatilor tehnice de desfasurare a activitatii de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea.

Art. 6

(1) Domeniile, conditiile si procedura de desfasurare a examenului de autorizare se stabilesc prin Regulamentul de autorizare, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(2) Dobândirea calitatii de persoana autorizata se atesta prin certificatul emis în conditiile Regulamentului de autorizare.

Art. 7

(1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie întocmeste tabloul tuturor persoanelor autorizate, pe care îl comunica oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti.

(2) De asemenea, tabloul prevazut la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care îl vor transmite birourilor de carte funciara, respectiv birourilor notarilor publici.

(3) Actualizarea tabloului prevazut la alin. (1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calitatii de persoana autorizata.

Art. 8

(1) Certificatul de autorizare se suspenda în urmatoarele cazuri:

a) ca sanctiune disciplinara, în conditiile art. 18 alin. (1) lit. c);

b) când persoana autorizata se afla în curs de cercetare penala pentru o infractiune în legatura cu activitatea sa;

c) în caz de pierdere sau de distrugere a certificatului de autorizare si/sau a parafei;

d) în caz de incapacitate temporara de munca, constatata în conditiile legii.

(2) Suspendarea dureaza pâna la încetarea cauzei care a determinat-o.

Art. 9

Încetarea calitatii de persoana autorizata are loc prin retragerea sau încetarea valabilitatii certificatului de autorizare.

Art. 10

Certificatul de autorizare se retrage în urmatoarele cazuri:

a) ca sanctiune disciplinara, în conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. d);

b) când se constata ca sunt îndeplinite conditiile pentru a treia suspendare a autorizarii în ultimii 3 ani, pentru motivul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a);

c) când persoana autorizata desfasoara activitati de specialitate pentru categoriile de lucrari pentru care nu este autorizata sau în perioada în care autorizarea este suspendata.

Art. 11

Certificatul de autorizare îsi înceteaza valabilitatea în urmatoarele cazuri:

a) la cererea persoanei autorizate;

b) în cazul depasirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de înaintare a specimenului de parafa, prevazute prin Regulamentul de autorizare;

c) la decesul sau la declararea judecatoreasca a mortii;

d) la punerea sub interdictie a persoanei autorizate prin hotarâre judecatoreasca irevocabila;

e) la încetarea calitatii de persoana juridica.

Art. 12

(1) Suspendarea, retragerea si, respectiv, încetarea valabilitatii certificatului de autorizare se dispun, se constata sau, dupa caz, se pun în aplicare de catre reprezentantii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Persoanele al caror certificat de autorizare a fost retras pot solicita o noua autorizare dupa 3 ani de la data retragerii acestuia.

CAPITOLUL III: Drepturile si obligatiile persoanelor autorizate
Art. 13

(1) Persoanele autorizate au dreptul sa desfasoare activitati de specialitate si sa acorde asistenta tehnica în domeniile în care au primit autorizarea.

(2) Persoanele autorizate au dreptul sa se constituie în asociatii profesionale, potrivit legii.

(3) Pentru activitatile de specialitate desfasurate în scopul efectuarii înscrierilor în cartile funciare cu caracter nedefinitiv persoanele autorizate au dreptul la onorariu.

(4) Onorariile prevazute la alin. (3) vor rezulta din negocieri si se vor încadra între limitele minime si, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, în functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului justitiei, cu avizul Oficiului Concurentei, potrivit legii.

(5) Pentru celelalte activitati de specialitate desfasurate de persoanele autorizate cuantumul onorariului va fi stabilit prin licitatii publice, contracte si prin alte modalitati prevazute de lege.

(6) Persoanele autorizate nu pot pretinde sau încasa alte onorarii decât cele stabilite cu beneficiarul.

Art. 14

(1) Persoanele autorizate sunt obligate sa respecte principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de specialitate prevazute în cap. I.

(2) În afara obligatiei prevazute la alin. (1) persoanele autorizate mai au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si celelalte dispozitii legale în vigoare;

b) sa întocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a activitatilor de specialitate si sa îl prezinte, la cerere, reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti;

c) sa anunte în termen de 5 zile Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti despre orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;

d) sa îsi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

CAPITOLUL IV: Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate
Art. 15

(1) Controlul activitatii de specialitate desfasurate de persoanele autorizate se exercita de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2) Modul de exercitare a controlului de catre institutiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.

(3) Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, prin directiile generale de specialitate, si directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti pot dispune controlul activit?tii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL V: Raspunderea juridica a persoanelor autorizate
Art. 16

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, persoanele autorizate raspund civil, penal sau disciplinar, dupa caz.

Art. 17

(1) Raspunderea disciplinara a persoanelor autorizate poate fi angajata în urmatoarele cazuri:

a) nerespectarea repetata a dispozitiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;

b) desfasurarea activitatilor de specialitate fara aviz de executie sau pe baza de documente si date provenite din surse neautorizate;

c) refuzul repetat si nejustificat de a desfasura activitati de specialitate si/sau conditionarea încheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;

d) conditionarea încheierii conventiilor cu beneficiarii prin clauze care stipuleaza prestatii suplimentare, care nu au legatura cu obiectul acestora sau care, desi au legatura, în alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;

e) nesesizarea unor situatii prin care se constata aplicarea unor conditii inegale, vadit disproportionate, pentru prestatii echivalente;

f) perceperea unor onorarii care depasesc onorariile stabilite în conditiile art. 13 alin. (4);

g) savârsirea oricaror fapte de natura sa aduca atingere onoarei, probitatii si prestigiului profesional.

(2) Raspunderea disciplinara a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica.

Art. 18

(1) Pentru savârsirea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 alin. (1) pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment;

b) amenda de la 500.000 la 10.000.000 lei;

c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 1-3 luni;

d) retragerea certificatului de autorizare.

(2) Punerea în aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor Regulamentului de autorizare.

(3) Amenzile prevazute la alin. (1) lit. b) au regim de venituri extrabugetare si sunt destinate realizarii obiectului de activitate al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 19

(1) Constatarea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, a reprezentantilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene ori al municipiului Bucuresti.

(2) Constatarea poate fi facuta cu prilejul controlului activitatii desfasurate de persoanele autorizate sau la sesizarea oricarei persoane interesate, care poate formula plângere la oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(3) Împotriva deciziei adoptate în conditiile alin. (1) partile pot face contestatie, în termen de 10 zile de la comunicare, la Colegiul de onoare constituit pe lânga Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(4) Procedura de solutionare a contestatiilor va fi stabilita prin regulament, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

(5) Împotriva solutiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ competente potrivit legii.

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 20

(1) Persoanele autorizate sunt obligate sa plateasca Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie urmatoarele sume:

a) taxa de autorizare, care se plateste anterior autorizarii, în conditiile prevazute de lege, si nu se restituie în cazul refuzului de autorizare;

b) o cota de 5% din onorariile brute încasate ca urmare a desfasurarii activitatilor de specialitate pentru care au fost autorizate.

(2) Sumele încasate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie potrivit alineatului precedent au regim de venituri extrabugetare, sunt destinate realizarii obiectului de activitate al acestuia si se varsa la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie într-un fond special constituit potrivit legii.

(3) Evidenta onorariilor si modul de încasare a sumelor prevazute la alin. (1) lit. b) se vor reglementa prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului finantelor, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante.

Art. 21

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va elabora Regulamentul de autorizare si Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.

(2) În termenul prevazut la alin. (1) presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ministrul justitiei vor aproba prin ordin comun, cu avizul Oficiului Concurentei, onorariile prevazute la art. 13 alin. (4).

Art. 22

Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

p. Presedintele Oficiului National de Cadastru,

Geodezie si Cartografie,

Sorin Bondoc

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Oficiul Concurentei

Dan Ionescu,

secretar de stat


Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 26 din data de 25 ianuarie 2000

Avem 85 vizitatori online