header image
Home arrow Legi arrow Hotarare Guvern 180 / 14.03.2000
Hotarare Guvern 180 / 14.03.2000 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006

Hotarâre nr. 180 din 14 martie 2000 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 131/1991 

În temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, Guvernul României hotaraste:
Art. 1. - Se aproba modificarea si completarea regulamentului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.131/1991, care se va intitula "Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate", cuprinse în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale (comisii locale), sub îndrumarea comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor urmari si vor lua masurile necesare pentru respectarea si aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale regulamentului.
Art. 3. - Ministerul Functiei Publice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor asigura realizarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin Legea nr. 1/2000 si vor propune Guvernului masurile necesare.
Art. 4. - Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tiparirea titlurilor de proprietate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se asigura de la bugetul de stat.
Art. 5. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, modificat si completat prin prezenta hotarâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:Ministrul agriculturii si alimentatiei, Ioan Avram Muresan p. Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Anton Vlad, secretar de stat Ministrul functiei publice, Vlad Rosca p. Ministrul finantelor, Sebastian Vladescu, secretar de stat p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Laszlo Borbely, secretar de stat
Bucuresti, 14 martie 2000. Nr. 180.

ANEXA
MODIFICAREA SI COMPLETAREARegulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate
Articol unic. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000, precum si pentru atribuirea si punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orasenesti, municipale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor functiona în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, conform prezentului regulament."
2. La articolul 2, alineatul 1 se modifica si se completeaza cu urmatoarele texte:
"Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului si vor fi formate din:
- primar - presedintele comisiei;
- viceprimarul desemnat de primar;
- secretarul unitatii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
- un specialist în masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunatatiri funciare sau un specialist în cadastru general;
- un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanta agricola sau din aparatul primariei;
- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autoritatilor administratiei publice locale;
- un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau seful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;
- sefii districtelor silvice ale caror paduri se afla în limitele cadastrale ale localitatii;
- un specialist în cadastru forestier si amenajarea padurilor;
- 1-5 reprezentanti ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 si Legii nr. 1/2000, în functie de structura administrativa a comunei, orasului sau municipiului.
Pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor în comisia locala consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul acestora. Hotarârea privind alegerea reprezentantilor proprietarilor în comisie se adopta cu majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul celor prezenti.
Desemnarea specialistilor si a reprezentantilor mentionati mai sus se face de conducerile unitatilor de care acestia apartin si se comunica în scris prefecturii.
Când situatia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale vor fi invitate si alte persoane fizice sau juridice interesate în actiunea de retrocedare a terenurilor."
3. Alineatele 2, 3, 4 si 5 ale articolului 2 se abroga.
4. La articolul 2, alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Conducerea si coordonarea comisiei comunale, orasenesti sau municipale se asigura de catre primar. În caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili în prima sa sedinta în plen programul de lucru, astfel încât actiunea sa se desfasoare si sa se încheie în termenul prevazut de lege."
5. La articolul 2, alineatul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub îndrumarea si controlul comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti."
6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - La municipiul Bucuresti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu aceeasi componenta prevazuta la art. 2, care îndeplinesc atributiile prevazute la art. 6 lit. a)-j)."
7. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti este numita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta:
- prefectul - presedintele comisiei;
- subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) a prefectului - preia prerogativele acestuia;
- secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;
- directorul directiei de contencios administrativ si controlul legalitatii;
- directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara;
- directorul oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol;
- directorul oficiului judetean de consultanta agricola;
- seful sucursalei Agentiei Domeniilor Statului;
- directorul filialei Regiei Autonome a Îmbunatatirilor Funciare;
- directorul sistemului de gospodarire a apelor;
- directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice;
- inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
- directorul directiei silvice a Regiei Nationale a Padurilor sau împuternicitul acestuia;
- directorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice;
- directorul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie;
- seful inspectoratului judetean de politie sau al municipiului Bucuresti ori împuternicitul acestuia;
- un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii."
8. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"În vederea sprijinirii comisiei judetene pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din câte un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei de catre conducatorii institutiilor si agentilor economici prevazuti la alin. 1."
9. Articolul 5 se abroga.
10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii:
a) preiau si analizeaza cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii;
b) verifica în mod riguros îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând în acest scop toate relatiile si datele necesare;
c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
d) completeaza, în urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice îndreptatite;
e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de cei interesati;
f) întocmesc situatii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice si juridice îndreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare întocmit;
g) înainteaza si prezinta comisiei judetene, spre aprobare si validare, situatiile definitive, împreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;
h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptatite sa primeasca terenul si completeaza fisele de punere în posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le înmâneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza primarul, care înainteaza sub semnatura actiuni în constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a regulamentului, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii acestora;
b) asigura îndrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea, pe comune, orase si municipii, a membrilor din comisia judeteana;
c) verifica legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, în special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;
d) solutioneaza contestatiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, împreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) identifica terenuri atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va înainta sub semnatura actiuni în constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
i) atribuie si dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin;
j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale îsi desfasoara activitatea în plen, în prezenta majoritatii membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, dupa caz, a viceprimarului.
În situatia în care juristul si cei 1-5 reprezentanti ai proprietarilor nu participa în comisiile locale, se considera ca sunt de acord cu hotarârea comisiei. Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unitatii administrativ-teritoriale."
13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti îsi desfasoara activitatea în prezenta majoritatii membrilor acestora."
14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Hotarârile comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si ale celor comunale, orasenesti sau municipale se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza într-un proces-verbal semnat de toti participantii. Pentru adoptarea hotarârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare si vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini."
15. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000, primariile vor afisa textul acestora în locuri publice. Totodata primariile si prefecturile vor lua masuri ca prevederile acestor legi si ale prezentului regulament sa fie aduse la cunostinta persoanelor îndreptatite prin mass-media."
16. La articolul 12, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luându-se în considerare suprafata terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, fara nici un titlu sau prin orice alt mod. Suprafata adusa în cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor."
17. La articolul 12, dupa alineatul 1 se introduc trei alineate cu urmatorul cuprins:
"În baza prevederilor art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, terenurile atribuite din intravilanul localitatilor, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pâna la aparitia Legii nr. 18/1991, se înscriu în proprietatea detinatorilor actuali, în limita suprafetelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare, daca atribuirea s-a facut de la fostii proprietari.
Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, din terenurile intravilane sau, în lipsa, extravilane, ce au apartinut detinatorului prevazut la alin. 1 sau ascendentului acestuia, din rezerva comisiei locale sau, dupa caz, din terenul proprietate privata a comunei, orasului sau a municipiului.
În cazul în care nu este posibila compensarea pentru suprafetele prevazute la alin. 1, fostii proprietari urmeaza sa fie despagubiti si vor fi înscrisi în anexa nr. 40 la prezentul regulament."
18. Articolul 13 se completeaza cu alineatul 9 cu urmatorul cuprins:
"Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicata, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 218/1998 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1998, pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, precum si cele depuse în baza Legii nr. 1/2000 vor urma procedura prevazuta de acestea."
19. La articolul 15 alineatul 5 se abroga.
20. La articolul 15 alineatul 6, cuvintele art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se înlocuiesc cu cuvintele art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata.
21. La articolul 20, cuvintele art. 16 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicata.
22. La articolul 21 alineatul 1, cuvintele art. 17 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicata.
23. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
24. La articolul 22 alineatul 1, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
25. La articolul 22 alineatul 2, cuvintele art. 13 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicata.
26. La articolul 23, cuvintele art. 18 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicata.
27. La articolul 24, cuvintele art. 95 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 18 alin. (1) ori art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 alin. (1) ori ale art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
28. La articolul 25 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
29. La articolul 26, cuvintele art. 21 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicata.
30. La articolul 27 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
31. La articolul 27 alineatul 3, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata.
32. La articolul 28 alineatul 1, cuvintele art. 41 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991 (nemodificata).
33. Articolul 28 se completeaza cu alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
"Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, solicitate în baza Legii nr. 169/1997 si a Legii nr. 1/2000, se face în conformitate cu prevederile cap. X din prezentul regulament."
34. La articolul 30 alineatul 1, cuvintele art. 32 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 40 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicata.
35. La articolul 31 alineatul 1, cuvintele art. 39 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicata.
36. La articolul 32, cuvintele art. 36 si 38 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 37 si 42 din Legea nr. 18/1991, republicata.
37. Articolul 32 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
"Suprafata în actiuni de 10 ha de familie, în echivalent arabil, stabilita în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, va fi retrocedata în natura conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedati au detinut suprafete mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri pâna la limita a 50 ha."
38. La articolul 33, cuvintele art. 37 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata.
39. Articolul 33 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
"Suprafata de 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituita în natura pâna la 50 ha de proprietar deposedat."
40. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"Punerea în posesie a proprietarilor si emiterea titlurilor de proprietate"
41. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Delimitarea si parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ-teritoriale.
La parcelarea terenului în sisteme de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamentele existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
Astfel, în cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
La stabilirea limitelor loturilor se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, iar latura mare sa fie egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete. Pentru proprietatile de mici dimensiuni utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
Pentru suprafetele prevazute sa fie irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fâsii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicarii udarii pe întreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei în exces.
Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atât exploatarea agricola, cât si întretinerea lucrarilor hidroameliorative.
Pe terenurile în panta, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi înierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).
Când nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lunga în sensul curbelor de nivel, astfel încât sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru însamântari, precum si întretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, în scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
De asemenea, se va tine seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicata, privind delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor în vigoare."
42. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Punerea în posesie pe baza de masuratori topografice se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, de catre specialisti în masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunatatiri funciare si cadastru general pentru terenurile agricole si, respectiv, specialisti în cadastru forestier si amenajarea padurilor, conform planului parcelar. În situatia în care volumul lucrarilor depaseste posibilitatile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestari de servicii de specialisti în masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunatatiri funciare si cadastru general ai agentilor economici.
Persoanele care au formulat plângeri la judecatorie vor fi puse în posesie provizoriu, pâna la prezentarea hotarârii judecatoresti de catre comisii, cu suprafetele stabilite pe baza hotarârii comisiei judetene. Dupa prezentarea hotarârii judecatoresti punerea în posesie se va face tinându-se seama de aceasta.
Din rezerva constituita potrivit legii comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor putea atribui, în completare, terenuri, daca din hotarâre rezulta aceasta.
Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute în anexele nr. 52a) si 52b), si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmâneaza proprietarului împreuna cu schita terenului.
În acest scop autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor încunostinta în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localitati si carora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta în localitate autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor afisa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodata orice alte mijloace de comunicare.
Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitatea de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna tabelul de luare în primire a terenului.
La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar."
43. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - Pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prevazut în anexa nr. 27. Documentatiile se trimit în doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tiparesc pe hârtie speciala format A3, ca imprimat cu regim special în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene, în functie de necesitati. Titlul de proprietate pentru cetatenii în viata se emite persoanelor îndreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, în care se nominalizeaza toti solicitantii îndreptatiti, urmând ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza începând de la nr. 1, în fiecare judet. În titlu se vor înscrie numele si prenumele titularului, precum si initiala tatalui. În cazul în care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri în proprietate sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si în cazurile prevazute la art. 22 din aceeasi lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafata atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara si de directorul Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, dupa care le vor înmâna, sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.
În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecatorie se vor completa si se vor elibera dupa pronuntarea hotarârii judecatoresti. Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie si emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000 se face conform dispozitiilor cap. X din prezentul regulament.
În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub conditia publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a si purtarii mentiunii "duplicat", dupa încunostintarea scrisa a comisiei judetene."
44. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - În situatia în care mai ramân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si în teren si le va preda consiliului local în administrare, urmând a fi folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si va marca pe plan si în teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în conditiile prevazute de lege. Totodata va delimita si va marca pe plan si în teritoriu suprafata ce se va atribui în folosinta, care se preda consiliului local pentru a fi atribuita celor îndreptatiti prin lege."
45. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - Dupa punerea în posesie a tuturor proprietarilor Oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, în doua exemplare, din care un exemplar ramâne la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului local al comunei, orasului sau municipiului."
46. La articolul 40 alineatul 1, cuvintele art. 11 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata.
47. La articolul 40 alineatele 5 si 7, cuvintele art. 99 si art. 33 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 99 si, respectiv, art. 33 din Legea nr. 18/1991, nemodificata.
48. La articolul 41 alineatul 1, cuvintele art. 26 si 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
49. La articolul 45 alineatul 1, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata.
50. La articolul 45 alineatul 2, cuvintele art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, republicata.
51. La articolul 46, cuvintele art. 26, 28, 29 si 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27, 29, 30 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
52. La articolul 47, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
53. La articolul 49, cuvintele art. 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
54. În nota de subsol, cuvintele art. 36-38 din prezentul regulament se înlocuiesc cu cuvintele art. 35-38, iar cuvintele si sectorul agricol Ilfov se elimina.
55. Dupa capitolul VII se introduc capitolele VIII-XI cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VIII Dispozitii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000
Art. 50. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care ramân valabile fara nici o alta confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.
În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
Pentru terenurile agricole comisiile locale împreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene sau al municipiului Bucuresti, pe baza analizei documentatiilor prezentate la alin. 2, stabilesc daca vechiul amplasament este liber si poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situatie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.
Pentru terenurile forestiere comisiile locale împreuna cu reprezentanti ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili daca vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentatiile prezentate la alin. 2, este liber si poate fi retrocedat pe baza situatiei elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prevazuta la art. 73.
Art. 51. - Persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicata, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa în cooperativa agricola de productie sau preluata sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, se vor înscrie în anexa nr. 28.
Persoanelor fizice carora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. 1, pentru care nu exista suprafete de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, iar în situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despagubiri conform art. 3 alin. (3) si (4) din aceeasi lege.
Art. 52. - Persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv (terenuri preluate în orice mod fara just titlu) si se gasesc incluse în diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii si de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, se înscriu în anexa nr. 29.
Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) si ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisia locala va completa anexa nr. 29 si o va înainta comisiei judetene pentru validare. Valoarea probanta a actelor doveditoare este aceeasi, indiferent de ordinea mentionarii acestora în textul legii.
Dupa validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate în localitatile în care exista terenuri agricole constituite ca rezerva la dispozitia comisiei locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. În aceste situatii se vor elibera titluri de proprietate în conditiile legii.
În localitatile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în conditiile legii.
În cazul în care suprafetele de teren au fost expropriate, iar lucrarile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
Art. 53. - În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de pâna la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 3 alin. (2)-(4) si art. 5 din Legea nr. 1/2000.
Art. 54. - Suprafetele de teren revendicate de 2 cetateni, dintre care unul este fostul proprietar caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, se înscriu în anexa nr. 31, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
Art. 55. - Pentru persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din Legea nr. 1/2000 emiterea titlurilor de proprietate se va face conform art. 7 din aceeasi lege.
CAPITOLUL IX Retrocedarea terenurilor agricole
Art. 56. - În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale pct. 3.1-3.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.198/1999, anexa la Hotarârea Guvernului nr.97/2000, Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedarii si împroprietaririi în baza legii si va întocmi balanta terenurilor agricole si terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care apartin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comerciala.
În situatia formularii unor sesizari si reclamatii, Agentia Domeniilor Statului împreuna cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calitatii de actionar sau de locator, precum si a savârsirii unor abuzuri prin acte administrative si, dupa caz, se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicata, sau pot sesiza instantele judecatoresti în a caror raza teritoriala este situat terenul agricol.
Agentia Domeniilor Statului si oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti vor întocmi documentatia pentru terenurile care fac obiectul retrocedarii la societatile comerciale prevazute la art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/1999 si la institutele si statiunile de cercetare, pe care o transmit directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, pentru avizare.
Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti verifica si avizeaza documentatiile si prin împuternicitii lor le supun aprobarii consiliului local din raza unitatii administrativ-teritoriale unde sunt situate terenurile. În situatia în care consiliul local nu se pronunta în termen de 15 zile de la înregistrarea procesului-verbal de delimitare la secretarul comunei, orasului sau al municipiului, acesta îl va transmite comisiei judetene.
Procesul-verbal de delimitare si planul de situatie parcelar împreuna cu hotarârea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care în termen de 30 de zile este obligata sa se pronunte.
Dupa pronuntarea hotarârii comisiei judetene se vor face punerea în posesie a titularilor, precum si eliberarea titlurilor de proprietate.
Art. 57. - În anexa nr. 32 se înscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, si carora li se restituie în natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola, de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000.
În situatia în care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale (foste I.A.S.) decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, la optiune, pe vechiul amplasament, daca este liber, iar în situatia în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptatite se stabileste un nou amplasament.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Art. 58. - În anexa nr. 33 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor si institutiilor de învatamânt superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
Trecerea terenurilor agricole prevazute la art. 9 alin. (1), pentru institutiile mentionate la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, apartinând domeniului public, se face prin hotarâre a Guvernului.
Art. 59. - În anexa nr. 34 se înscriu persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, si carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Art. 60. - În anexa nr. 35 se înscriu persoanele fizice carora li se vor achita în mod obligatoriu drepturile în natura sau de creanta restante, stabilite si prevazute în Legea nr. 48/1994, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 din Legea nr. 1/2000.
Creantele actionarilor si locatorilor se platesc si din veniturile realizate de societati sau din fonduri speciale create în urma privatizarii societatilor comerciale agricole, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.
Art. 61. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50 alin. 2 si 3 din prezentul regulament, precum si cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000 si a procedurilor prevazute de aceasta.
Art. 62. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar, pâna la data de 5 a lunii, Departamentului pentru Administratie Publica Locala (Ministerul Functiei Publice) situatiile centralizatoare pe comune si pe total judet, prevazute în anexele nr. 28-59, stadiul acestora, precum si al realizarii aplicarii prevederilor Legii nr. 1/2000, inclusiv punerea în posesie si emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de masuri si, dupa caz, de atragere a raspunderii pentru primarii care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege.
Un exemplar al situatiei mentionate la alin. 1 se va transmite si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Art. 63. - În anexa nr. 36 se înscriu persoanele fizice care au încheiat contracte de locatiune în conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie în natura suprafetele de teren agricol prevazute în acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Art. 64. - În anexa nr. 37 se înscriu persoanele fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanele fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Art. 65. - În anexa nr. 38 se înscriu persoanele prevazute la art. 39 din Legea nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, în natura, în limita suprafetei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate în patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate în administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care îsi au sediul în localitatea sau în localitatile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea în natura se face din suprafetele de teren agricol, care vor fi delimitate pentru productie, din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarâre a Guvernului.
Art. 66. - În anexa nr. 39 se înscriu persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000.
În anexa nr. 40 se înscriu persoanele fizice care opteaza prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite în natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000.
Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari prevazuti la alin. 1 si 2 se vor stabili în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 40 din aceeasi lege.
Art. 67. - În anexa nr. 41 se înscriu terenurile ramase în proprietatea privata a statului si, respectiv, în exploatarea sau în patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, evidentiate ca atare în cadastrul agricol, dupa restituirea în natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice îndreptatite, potrivit art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000.
Valoarea actualizata a investitiilor ramase de recuperat se urmareste de Agentia Domeniilor Statului.
Art. 68. - În anexa nr. 42 se înscriu persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte persoane îndreptatite de la care urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite în natura, într-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.
Art. 69. - În anexa nr. 43 se înscriu organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite ca persoane juridice pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobândesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia îi apartin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
Art. 70. - În anexa nr. 44 se înscriu liceele cu profil agricol sau silvic si institutiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
Art. 71. - În anexa nr. 45 se înscriu unitatile de învatamânt preuniversitar care dobândesc prin reconstituire suprafete de teren agricol, în limita celor pe care le-au avut în proprietate, precum si cele care nu au detinut în proprietate terenuri agricole si carora li se atribuie în folosinta suprafete de teren agricol pâna la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000.
CAPITOLUL X Retrocedarea terenurilor forestiere
Art. 72. - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face din suprafetele de teren cu destinatie forestiera cuprinse în amenajamente silvice si din terenurile cu destinatie agricola acoperite cu vegetatie forestiera (pasuni împadurite, tufarisuri, zavoaie si altele asemenea).
Persoanele fizice, cetateni români, indiferent daca la data înregistrarii cererii aveau domiciliul în tara sau în strainatate, se înscriu în anexa nr. 53, împreuna cu datele referitoare la suprafata si amplasament, stabilite de comisie.
Reconstituirea drepturilor de proprietate pentru composesorate, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si pentru mostenitorii acestora, care au formulat cereri, se face pe vechile amplasamente, în limita suprafetei rezultate din aplicarea reformei agrare din anul 1921, cu reconstituirile si retrocedarile legale ulterioare.
Comitetul ad-hoc care va reprezenta formele asociative va fi ales de majoritatea membrilor solicitanti sau de mostenitorii acestora cu vocatie succesorala. În cazul în care exista mai multi mostenitori solicitanti cu aceeasi vocatie succesorala, este suficienta prezenta unuia dintre acestia.
Proba reprezentativitatii comitetului ad-hoc se face cu procesul-verbal încheiat cu ocazia alegerii acestuia si cu lista cuprinzând membrii participanti, cu semnatura fiecaruia dintre acestia.
Procesul-verbal va fi semnat de 3-7 membri ai secretariatului, altii decât candidatii pentru comitetul ad-hoc, desemnati de adunarea membrilor formei asociative.
În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2000, în cazul composesoratelor, obstilor de mosneni, obstilor razasesti si al altor forme asociative asimilate acestora, comitetele ad-hoc vor prezenta la judecatorie statutele pe baza carora respectivele forme asociative au fost organizate si au functionat în perioada 1921-1940.
Fostii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora) sau succesorii lor care au formulat cereri se înscriu în anexa nr. 54, împreuna cu datele stabilite de comisie referitoare la suprafetele rezultate prin aplicarea cotei participative la marimea suprafetei totale a terenurilor forestiere din forma asociativa rezultata din acte. În aceeasi anexa, dupa înscrierea tuturor solicitantilor dintr-o forma asociativa se însumeaza datele referitoare la suprafata si se trec informatiile asupra amplasamentului identificat al acesteia. Suprafata însumata se va încadra în prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000.
Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânastirile, constituite ca persoane juridice pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, precum si institutiile de învatamânt care au detinut terenuri forestiere pot solicita terenurile pe care le-au avut în proprietate, în limita a 30 ha, indiferent daca acestea sunt situate pe raza mai multor localitati.
Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânastirile, constituite ca persoane juridice pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, dobândesc prin reconstituire suprafete pâna la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia îi apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judetul în care a fost constituita parohia, schitul sau mânastirea.
Persoanele juridice îndreptatite prevazute la alin. 9 si 10, care solicita terenurile forestiere detinute, se înscriu în anexa nr. 55. Comunele, orasele si municipiile care au detinut în proprietate terenuri forestiere se înscriu în anexa nr. 56, împreuna cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafata si amplasament.
Padurile date în folosinta comunelor în baza H.C.M. nr.2.315/1953 nu fac obiectul restituirii catre acestea.
Art. 73. - În situatiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 punerea în posesie se va face pe alte amplasamente, în conditiile art. 24 alin. (3) din aceeasi lege.
Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000 se face la nivel de ocol silvic, se verifica de directiile silvice, se centralizeaza la nivelul Regiei Nationale a Padurilor si se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin ordin al ministrului, la propunerea administratorului Regiei Nationale a Padurilor, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.
Art. 74. - Punerea în posesie se va face în conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
Detinatorul actual al terenului forestier supus retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale terenurile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptatite în termen de 60 de zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana.
Începând cu data punerii la dispozitie, stabilita de Regia Nationala a Padurilor, pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, cheltuielile pentru paza si protectia acestora efectuate de detinatorul actual pâna la punerea efectiva în posesie se asigura de actualul detinator.
Art. 75. - Punerea în posesie a proprietarilor, persoane fizice si juridice, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se va face de comisia locala, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate si a masuratorilor topografice, informând asupra datei pe reprezentantii detinatorilor actuali ai terenurilor care se restituie.
Punerea în posesie se face în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, numai dupa îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, respectiv crearea în teritoriu a structurilor de control ale statului si a celor de gospodarire în regim silvic a padurilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.96/1998, republicata, precum si dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic, administrarea fondului forestier, proprietate privata si publica, si statutul personalului silvic.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu ocazia punerii în posesie în conformitate cu prezentul regulament, opereaza trecerea efectiva în proprietate privata si, respectiv, publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 76. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale vor încunostinta în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localitati si carora li s-a atribuit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea în posesie.
Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta în localitate comisiile comunale, orasenesti si municipale vor afisa la sediul primariilor data punerii în posesie, utilizând totodata orice alte mijloace de comunicare.
Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate sa se prezinte la data stabilita pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa
"Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.
Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice, acestia semneaza procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 57), primind, la cerere, o copie de pe "descrierea parcelara" aferenta din amenajamentul silvic în vigoare sau, dupa caz, pentru suprafetele situate în terenurile cu destinatie agricola, din amenajamentele silvopastorale.
Daca în termen de un an de la înstiintarea cu privire la data punerii în posesie cel îndreptatit nu se prezinta personal sau prin împuternicit, din vina sa, în vederea preluarii efective a terenului forestier, acesta va fi gospodarit în regim silvic de actualii detinatori pâna la punerea în posesie a persoanelor îndreptatite. În aceasta situatie cheltuielile de paza si protectie efectuate ramân asupra detinatorului actual al terenului.
Art. 77. - Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenta împuternicitului acestora, precum si a detinatorului actual al terenurilor, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 58). La cerere, contra cost, împuternicitul persoanei juridice va primi o copie de pe descrierea parcelara aferenta, prevazuta în amenajamentele silvice sau silvopastorale, dupa caz.
Art. 78. - Delimitarea limitelor terenurilor cu vegetatie forestiera retrocedate se face de organele silvice de specialitate.
Art. 79. - Pe baza documentatiilor înaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare si punere în posesie, emite titluri de proprietate, conform modelului prezentat în anexa nr. 59.
Documentatiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în doua exemplare, dintre care unul se retine la comisia judeteana, iar celalalt se transmite inspectoratului silvic teritorial pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe hârtie speciala format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file.
Prevederile art. 37 alin. 2 se aplica în mod corespunzator.
Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, si de inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, dupa care le vor înmâna, sub semnatura, persoanelor fizice îndreptatite sau reprezentantilor împuterniciti ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile vor întocmi un registru care sa cuprinda numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva inspectoratului silvic teritorial.
Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecatorie se va elibera dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti si punerea în posesie.
CAPITOLUL XI Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 80. - În anexa nr. 46 se înscriu fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se restituie, la cerere, constructiile de orice fel apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
Atribuirea în proprietate se face prin ordin al prefectului.
În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
Art. 81. - În anexa nr. 47 se înscriu persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus în termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, care formuleaza astfel de cereri si care depun actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din aceasta lege.
Art. 82. - În anexa nr. 48 se înscriu fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii, aprobate potrivit legii, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de întrebuintare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr.712/1966 si ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere si altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000.
Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
Art. 83. - În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000.
Art. 84. - În anexa nr. 50 se înscriu persoanele fizice ale caror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie si ca urmare a comasarilor nu au primit drept de proprietate în conditiile Legii nr. 18/1991, carora li se reconstituie dreptul de proprietate la cerere, în conditiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, în perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, iar în toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 si 37 din aceeasi lege.
Dupa informarea comisiei locale se întocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin împuternicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
Art. 85. - În anexa nr. 51 se înscriu fostii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de mosneni în devalmasie, obsti razasesti nedivizate si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pasuni si fânete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000.
Art. 86. - În toate cazurile prevazute de Legea nr. 1/2000 comisiile comunale, orasenesti sau municipale si cele judetene vor verifica în mod riguros existenta cererilor si actele doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinându-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, persoanele fizice si juridice îndreptatite se înscriu de catre comisiile locale în anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56 si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin împuternicitii sai, dupa informarea comisiei locale, în anexele nr. 32, 34, 36-38 si 50, în termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anexele prevazute la alin. 2 se afiseaza în locuri vizibile la sediul primariilor localitatilor, pentru informarea celor interesati, în cadrul aceluiasi termen.
Dupa expirarea termenului de 45 de zile, cererile însotite de actele doveditoare, împreuna cu anexele prevazute la alin. 2, se înainteaza de presedintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea si validarea acestora în termen de 15 zile.
Dupa validarea anexelor de catre comisia judeteana, acestea se retransmit pentru reafisare în locuri vizibile, la sediul primariilor localitatilor.
Delimitarea terenurilor, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie si emiterea titlului de proprietate pentru persoanele îndreptatite prevazute în anexele nr. 32, 34, 36-38 si 50 se fac conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.198/1999 si, respectiv, ale art. 56, 57, 59, 63-65 si 84 din prezentul regulament, iar pentru persoanele fizice si juridice prevazute în anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56, conform prevederilor cap. V din prezentul regulament.
Art. 87. - Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozitiilor procedurale prevazute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicata.
Plângerea formulata potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicata, suspenda executarea.
Art. 88. - Unitatile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate sa cultive terenurile agricole pâna la predarea efectiva a acestora persoanelor îndreptatite.
Predarea efectiva se face si în cursul anului agricol, daca partile convin asupra recuperarii cheltuielilor de productie de pe terenurile în cauza.
Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitatile agricole vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile legii.
Art. 89. - Anexele nr. 1-59 fac parte integranta din prezentul regulament."
56. Anexele nr. 8, 9b), 11, 13, 14a), 14b), 14c), 17, 18, 19, 20, 22 la regulamentul aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.131/1991, republicat, se înlocuiesc cu anexele la prezentul regulament.

Ultima actualizare ( Monday, 28 August 2006 )
Avem 84 vizitatori online