header image
Home arrow Legi arrow Legea 54 / 4.03.1998
Legea 54 / 4.03.1998 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. - Terenurile proprietate privatã, indiferent de titularul lor, sunt si rãmân în circuitul civil. Ele pot fi înstrãinate si dobândite cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
Art. 2. - (1) Terenurile situate în intravilan si extravilan pot fi înstrãinate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formã autenticã.
(2) În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea funciarã a dobânditorului nu poate depãsi 200 ha teren agricol în echivalent arabil, de familie. În sensul prezentei legi, prin noþiunea familie se întelege sotii si copiii necãsãtoriþi, dacã gospodãresc împreunã cu pãrintii lor.
(3) Încãlcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneazã cu reductiunea actului juridic pânã la limita suprafetei legale.
Art. 3. - (1) Cetãtenii strãini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(2) Persoanele fizice care au cetãtenie românã si domiciliul în strãinãtate pot dobândi în România, prin acte juridice între vii si prin mostenire, terenuri de orice fel.
(3) Persoanele juridice strãine nu pot dobândi terenuri în România prin acte juridice între vii sau pentru cauzã de moarte.
(4) În cazul terenurilor ce fac obiectul investiþiilor persoanelor fizice sau juridice strãine sunt si rãmân aplicabile dispozitiile legislatiei în vigoare privind regimul juridic al investitiilor strãine.
Art. 4. - Înstrãinarea terenurilor agricole situate în intravilan este liberã.
Art. 5. - Înstrãinarea, prin vânzare, a terenurilor - agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemptiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor.
Art. 6. - (1) Vânzãtorul va înregistra oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan la consiliul local în raza cãruia este situat terenul.
(2) În aceeasi zi, secretarul unitãtii administrativ-teritoriale va afisa oferta, sub semnãturã si cu aplicarea stampilei, la sediul primãriei. Oferta va cuprinde numele si prenumele vânzãtorului, suprafata si categoria de folosintã, precum si locul unde este situat terenul.
Art. 7. - Titularii dreptului de preemptiune, prevãzuti la art. 5, trebuie sã se pronunte în scris asupra exercitãrii acestuia, în termen de 45 de zile de la data afisãrii ofertei de vânzare, în care se va arãta si pretul oferit; oferta de cumpãrare se înregistreazã la primãrie.
Art. 8. - În cazul în care, în termenul prevãzut la art. 7, îsi exercitã dreptul de preemptiune mai multi titulari din categoria prevãzutã la art. 5, vânzãtorul are dreptul de a alege pe unul dintre ofertanti.
Art. 9. - Dacã pretul oferit de titularii dreptului de preemptiune din categoriile prevãzute la art. 5 nu este convenabil vânzãtorului, acesta poate sã vândã terenul oricãrei alte persoane.
Art. 10. - Dacã în termenul prevãzut la art. 7 nici unul dintre titularii dreptului de preemptiune nu si-a manifestat vointa de a cumpãra terenul, acesta se vinde liber.
Art. 11. - În fata notarului public, dovada publicitãtii prevãzute la art. 6 se face cu actul eliberat vânzãtorului de cãtre secretarul unitãþii administrativ-teritoriale, dupã expirarea termenului de 45 de zile prevãzut la art. 7.
Art. 12. - (1) Schimbul de terenuri între persoane fizice sau între persoane juridice private, ori între persoane fizice si persoane juridice private se face cu acordul pãrtilor contractante, dispozitiile art. 2 alin. (2) rãmânând aplicabile.
(2) În toate cazurile de schimb de terenuri, actul de schimb se încheie în formã autenticã, sub sanctiunea nulitãtii absolute.
(3) Terenurile agricole proprietate publicã, indiferent de titularul care le administreazã, nu pot face obiectul schimbului.
(4) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeste situatia juridicã a terenului înlocuit, cu respectarea drepturilor si a sarcinilor anterior si legal constituite.
Art. 13. - Punerea în posesie a noilor detinãtori, în urma schimbului realizat potrivit art. 12 alin. (1), se face de cãtre delegatul oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti, în prezenta pãrtilor contractante sau a reprezentantilor acestora, pãrti în contractul de schimb, operându-se în documentele cadastrale si în registrul agricol modificãrile survenite.
Art. 14. - (1) Nerespectarea dispoziþiilor art. 2 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) atrage nulitatea absolutã a contractului de vânzare-cumpãrare sau, dupã caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozitiilor art. 5 si 6 atrage nulitatea relativã a contractului.
(2) Actiunea în constatare a nulitãtii poate fi introdusã de cãtre pãrþi, procuror, primar sau de cãtre orice persoanã interesatã.
Art. 15. - (1) Sunt interzise înstrãinãrile, sub orice formã, a terenurilor cu privire la titlul cãrora existã litigii la instantele judecãtoresti, pe tot timpul solutionãrii acestor litigii.
(2) Înstrãinãrile încheiate cu încãlcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatatã de cãtre instanta judecãtoreascã, la cererea oricãrei persoane interesate si a procurorului.
(3) Serviciile de transcriptiuni si inscriptiuni, precum si birourile de carte funciarã ale judecãtoriilor vor evidentia, în registrele de publicitate, opozitiile de înstrãinare formulate de partea interesatã si, în aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificãrii înstrãinãrilor, solicitate de persoanele care vor sã înstrãineze.
Art. 16. - Înstrãinãrile realizate sub orice formã, în temeiul prevederilor prezentei legi, nu valideazã titlurile de proprietate ale înstrãinãtorilor, dacã anterior înstrãinãrii acestea erau lovite de nulitãti absolute, izvorâte din încãlcarea unor norme imperative ale Legii fondului funciar nr. 18/1991*) si care au fost constatate prin hotãrâri judecãtoresti definitive si irevocabile.
Art. 17. - Regimul circulatiei juridice a terenurilor cu destinatie forestierã se stabileste prin lege specialã.
Art. 18. - Dispozitiile acestei legi se completeazã cu prevederile legislatiei civile, în mãsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.
Art. 19. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare dupã 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã capitolul V „Circulatia juridicã a terenurilor“ (art. 66-73) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR     p. PRESEDINTELE SENATULUI
              Andrei Ioan Chiliman                                           Cristian Dumitrescu

Bucuresti, 2 martie 1998.
Nr. 54.
*) Legea nr. 18/1991 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Ultima actualizare ( Monday, 28 August 2006 )
Avem 60 vizitatori online