header image
Home arrow Legi arrow Legea 169 / 11.04.1997
Legea 169 / 11.04.1997 PDF Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006
Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37 din 20 februarie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public."
2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel."
3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o în cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata în orice mod de aceasta, pâna la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca în mai multe localitati sau de la autori diferiti.
(2) Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafetei de teren de pâna la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza în cazul în care cota de reducere a depasit procentul de 5%.
(3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor în raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii.
(4) Cererea va cuprinde:
a) numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;
b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmeaza sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;
c) suprafata de teren care li s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.
(5) La cerere se va anexa:
a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori fisa de punere în posesie;
b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate în plus;
c) o declaratie în care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca acestea s-au facut în mai multe localitati sau de la mai multi autori.
(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, în care se vor înregistra, în ordine cronologica, cererile depuse de persoanele îndreptatite, si va emite, la cerere, un bon cu numarul de înregistrare.
(7) Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de înregistrare a cererii si data acesteia.
(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o înregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate în alin. (4) si daca nu este însotita de toate actele prevazute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, înlauntrul termenului de 90 de zile, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.
(9) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage dupa sine atât raspunderea administrativa si disciplinara a acestora, potrivit legii, cât si plata de daune cominatorii sau, dupa caz, si de daune-interese.
(10) Dupa expirarea termenului de 90 de zile prevazut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras, municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlauntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.
(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care o va transmite, în acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala.
(12) Dupa întocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite."
3 bis. Dupa articolul 9 se introduce articolul 91, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori detin în orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie în care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, în una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.
(2) Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor."
4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Suprafata adusa în cooperativa este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori."
5. Alineatul (5) al articolului 10 se abroga.
6. Alineatele (4)-(10) ale articolului 11 se abroga.
7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(3) De prevederile alin. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor, care au optat si carora li s-a atribuit, la data împroprietaririi, teren arabil, cu exceptia celor care l-au înstrainat."
8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, trec în domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, urmând a fi puse la dispozitia celor care doresc sa întemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în conditiile legii."
9. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 17 se abroga.
10. Dupa alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Atribuirea în folosinta nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. 13 alin. (3)."
11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(3) Organele reprezentative ale unitatilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha, în cazul parohiilor, si suprafata pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha, în cazul mânastirilor si schiturilor, si suprafata pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.
(4) Dispozitiile art. 9 ramân aplicabile.
(5) Pentru parohiile, schiturile si mânastirile din mediul urban, consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile alin. (3) si (4).
(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut în proprietate, în limita suprafetelor pe care le-au avut, si organele reprezentative ale altor unitati de cult, astfel:
a) centrul patriarhal, pâna la 200 ha;
b) centrele eparhiale, pâna la 100 ha;
c) protoeriile, pâna la 50 ha;
d) parohiile din mediul urban, pâna la 10 ha;
e) filialele din mediul rural si urban, pâna la 10 ha."
12. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, care devin alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciara, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrarii în cooperativa agricola de productie.
(3) Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa ca lot de folosinta, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr.42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit, indiferent daca acest teren se afla în continuarea gradinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu exceptia celor stramutati, pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica."
13. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Terenurile situate în intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptatite pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, ramân si se înscriu în proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate în orice mod de la fostii proprietari.
(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta în intravilan sau, în lipsa, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinatate."
14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) În cazul în care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi în folosinta unor cooperatori, în gradinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea detinatorilor initiali sau mostenitorilor acestora."
15. Dupa alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin investitii, în sensul alin. (2), se întelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului."
16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptatiti nu pot avea loc decât numai dupa ce s-au facut în teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si întocmirea documentelor constatatoare prealabile."
17. Dupa alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia masuratorilor comisia ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si le consemneaza în documentele constatatoare.
(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societatilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, comisiile locale si cele judetene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate.
(4) Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent, iar comisiile judetene, sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate.
(5) Încalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea, de drept, a societatilor agricole în cauza."
18. Alineatul (5) al articolului 29 se abroga.
19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului."
20. Alineatul (1) al articolului 33 se abroga.
21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice, agricole si silvice, destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa, precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale, apartin domeniului public si ramân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei, din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola."
22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr.712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere."
23. Dupa articolul 36 se introduc articolele 361, 362 si 363, cu urmatorul cuprins:
"Art. 361. - (1) Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar în temeiul art. 36 din lege, persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care detin actiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum si persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie, pâna la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca în mai multe localitati sau de la autori diferiti, în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul în actiuni, în limita suprafetei de pâna la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevazut în regulamentul aprobat de Hotarârea Guvernului nr.131/1991, suprafata de teren putea depasi, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9) din prezenta lege.
Art. 362. - Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949, precum si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta în proprietatea statului, pâna la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face în mai multe localitati sau de la autori diferiti, în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.
Art. 363. - (1) Dupa expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevazute la art. 361 si 362, primarul va întocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol, din raza teritoriala a localitatii.
(2) Dispozitiile art. 9 alin. (9) ramân aplicabile."
24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz."
25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat, si care în prezent sunt folosite ca pasuni, fânete si arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, si în administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, orezarii si câmpuri experimentale, destinate cercetarii agricole, ce vor fi compensate în suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi."
26. Dupa alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, dupa caz, a acestor terenuri."
27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Persoanele fizice sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni si fânete împadurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie."
28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite în conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere, ori sunt în curs de executie sau în faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii, în imediata apropiere."
29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)."
30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Terenurile prevazute la alin. (1), precum si la art. 411 si 412 vor fi gospodarite si exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Punerea în posesie a padurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pasunilor si fânetelor împadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora."
31. Dupa articolul 41 se introduc articolele 411 si 412, cu urmatorul cuprins:
"Art. 411. - (1) Fostii composesori sau, dupa caz, mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. 41, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si în limitele suprafetelor prevazute în acele acte.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si în cazul terenurilor exploatate în devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi, în cadrul obstilor nedivizate.
(3) Dispozitiile alin. (2) ale art. 41 ramân aplicabile.
(4) În cazurile în care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafata situata pe raza acestora.
(5) Persoanele prevazute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
Art. 412. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si mânastirilor, precum si ale institutiilor de învatamânt, pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fânete si pasuni împadurite, care le-au apartinut în proprietate, în limita suprafetelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati.
(2) Cererile împreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
(3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pot cere restituirea în proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fânete si pasuni împadurite, în baza actelor care le atesta aceasta calitate, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9).
(4) Dispozitiile art. 41 alin. (2) ramân aplicabile."
32. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - Cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum si fostii cetateni români care si-au redobândit cetatenia româna, indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul în tara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera, prevazute la art. 41, care le-au apartinut în proprietate, dar numai pâna la limita prevazuta la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestiera, în termenul, cu procedura si în conditiile prevazute la art. 9 alin. (3)-(9)."
33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Organul împuternicit sa constate situatiile prevazute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, dupa caz, în proprietatea privata a comunei, a orasului sau a municipiului în a carui raza teritoriala este situat terenul."
34. Dupa capitolul III se introduce capitolul III1, care va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL III1 Dispozitii procedurale
Art. 441. - Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.
Art. 442. - (1) În sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.
(2) Comisia judeteana si cea locala au, în limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.
Art. 443. - (1) Hotarârile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse în cap. II din lege, si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(2) Împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei circumscriptie este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 444. - (1) Dispozitiile art. 443 alin. (1) se aplica si în cazul în care plângerea este îndreptata împotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în conditiile prevazute în cap. III din prezenta lege.
(2) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 ramân aplicabile.
Art. 445. - (1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotarâri de catre comisie.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si în cazul în care comisia judeteana a emis, dupa încheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative contrare propriei hotarâri, dispozitiile alin. (2) al art. 443 ramânând aplicabile.
Art. 446. - Plângerea prevazuta la art. 443 poate fi îndreptata si împotriva masurilor de punere în aplicare a art. 36 din prezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni în unitatile agricole de stat, reorganizate în societati comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozitiile alin. (2) al art. 443 ramânând aplicabile.
Art. 447. - Plângerea formulata potrivit art. 443-446 suspenda executarea.
Art. 448. - Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute în Codul de procedura civila si în Legea pentru organizarea judecatoreasca. Pe baza hotarârii judecatoresti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinta.
Art. 449. - Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. 448 este supusa cailor de atac prevazute în Codul de procedura civila, cu respectarea dispozitiilor legale în materie.
Art. 4410. - Tertii care au fost vatamati în drepturile lor prin hotarârea comisiei judetene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, si care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privata asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât calea actiunilor de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, în special revendicarea, si nu procedura prevazuta în acest capitol.
Art. 4411. - Dispozitiile art. 4410 se aplica si în cazul încalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 4412. - Persoanelor prevazute la art. 4410 si art. 4411 nu le sunt opozabile hotarârile date de comisiile judetene.
Art. 4413. - În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute în prezentul capitol.
Art. 4414. - (1) În cazul în care comisia locala refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanta în circumscriptia careia este situat terenul.
(2) Daca instanta admite plângerea, primarul va fi obligat sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva în posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanta.
(3) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 se aplica în mod corespunzator.
Art. 4415. - Litigiile în curs se vor judeca în continuare de catre instantele sesizate, indiferent de faza procesuala în care se afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii, tinând însa seama, când este cazul, si de dispozitiile prezentei legi."
35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sanctionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosinta a terenului."
36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfârsitul anului în curs."
37. Dupa alineatul (1) al articolului 57 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin în proprietate sunt obligate sa comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune, modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, care are obligatia sa le înregistreze."
38. Alineatul (2) al articolului 57, care devine alineatul (3), va avea urmatorul cuprins:
"(3) Schimbarea categoriei de folosinta silvica - paduri, rachitarii, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
39. Alineatul (2) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Grupele de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, la propunerile ce au la baza situatiile înaintate de comune, orase si municipii."
40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti, al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
41.Alineatul (2) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Includerea de catre primarie a unui anumit teren în categoria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Daca proprietarul nu este de acord, primaria face propuneri motivate prefecturii, care va decide."
42. Dupa alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat sa-i atribuie în folosinta, titularului terenului în cauza, o suprafata de teren corespunzatoare, pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare.
(4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica, prevazuta de Legea nr. 33/1994."
43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor prevazute în proiectele de amenajare, ameliorare si punere în valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse în perimetru, se asigura, în functie de specificul lucrarilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei împreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare."
44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
"(3) În cazul în care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului, datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului."
45. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, împreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice, pe baza unui sistem informational, cu asigurarea de banci de date, la nivelul tarii si al judetului, si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor, în scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie."
46. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice în alte scopuri decât productia agricola si silvica se face numai în conditiile prevazute de prezenta lege."
47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie, unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protectia mediului înconjurator."
48. Dupa alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrari de îmbunatatiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitatilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotarâre a Guvernului si cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."
49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea urmatorul cuprins:
"(4) Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate în extravilanul localitatilor se face cu plata, de catre persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevazute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului."
50. Dupa alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica si în cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localitatii, în vederea realizarii constructiilor de orice fel."
51. Dupa alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6), se introduce alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) De asemenea, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate, aflate în curs de reconstructie."
52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - (1) Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica, titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie în bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar."
53. Dupa alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru taxa prevazuta la art. 71 alin. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. (1), depuse în Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeste de catre titular o dobânda aplicata de banca pentru perioada de depozit."
54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3), va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dupa îndeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului, titularul va primi garantia depusa si dobânda bancara."
55. Dupa alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata, hotarârea acesteia înlocuind consimtamântul celui în cauza."
56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Titularii lucrarilor de investitii sau de productie, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de productie, cum sunt cele ramase în urma excavarii de materii prime - carbune, caolin, argila, pietris - de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare, dându-le o folosinta agricola, iar daca aceasta nu este posibil, o folosinta piscicola sau silvica, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de productie."
57. Alineatul (3) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, din fondurile prevazute de beneficiari, în conditiile legii."
58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Aprobarea ocuparii terenurilor în astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite."
59. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87. - (1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fara aprobarea primita în conditiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fara drept constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) se savârseste prin violenta, amenintari ori de doua sau de mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani."
60. Dupa articolul 87 se introduc articolele 871 si 872, cu urmatorul cuprins:
"Art. 871. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate catre persoanele îndreptatite constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani."
"Art. 872. - Încalcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 91, prin declararea unor suprafete de teren mai mici decât suprafetele pe care le detin, sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiune de fals în declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*).Ó
61. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89. - Contraventiile prevazute la art. 88 se sanctioneaza astfel:
a) cele de la lit. a) - c), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
b) cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."
62. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90. - Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
a) cele de la art. 88 lit. a) - c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele de la lit. d) - h), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."
63. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii împuterniciti în acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, dupa caz, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de împuternicitii prefectului si specialisti împuterniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau, dupa caz, de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean, precum si de catre primar.
(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si, dupa caz, restabilirea situatiei anterioare."
64. Alineatele (1) si (2) ale articolului 93 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrari, dupa caz, comisiilor judetene sau prefectului, în vederea eliberarii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale, pe care le vor înainta comisiilor judetene."
65. Articolul 97 alineatele (1) si (2), articolul 98 si articolul 99 se abroga.
Art. II. - Dispozitiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor.
Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;
b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;
c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege;
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;
e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în conditiile art. 20, în localitatile în care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege;
f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în conditiile art. 20 si în cazul în care în localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptatite de lege;
g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încalcarea conditiilor prevazute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;
h) actele de vânzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu încalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege.
(2) Nulitatea poate fi invocata de primar, prefect, procuror si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, care au plenitudine de jurisdictie.
(3) În situatia în care, pe terenurile care au facut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat constructii de orice fel, sunt aplicabile dispozitiile art. 494 din Codul civil.
Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevazut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un raspuns, se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocatie sa solicite si, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de proprietate.
Art. V. - Prin lege speciala, dupa întocmirea balantei fondului funciar se va reglementa atribuirea în folosinta sau, dupa caz, în proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialistilor din mediul rural, veteranilor de razboi carora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum si personalului didactic, în conditiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Art. VI. - Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifica si se înlocuieste cu anexa la prezenta lege.
Art. VII. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
*) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 aprilie 1997.

ANEXA
TAXA PROCENTUALA datorata pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

Clasa terenului agricol:                                              1     2     3      4     5
Taxa procentuala care se aplica la pretul de vanzare:  400 350 300 250 200

Clasa terenului agricol:                                              1     2     3     4     5
Taxa procentuala care se aplica la pretul de vânzare: 400 350 300 250 200

NOTA:
Procentul se aplica la valoarea terenului, declarata ca pret de partile din contractul de înstrainare.
În situatia în care terenul nu a facut obiectul vânzarii-cumpararii si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie, asociere, taxa se calculeaza la valoarea de circulatie a terenului din zona respectiva.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI PETRE ROMAN
Bucuresti, 27 octombrie 1997. Nr. 169.

Avem 60 vizitatori online