header image
Home arrow Legi arrow Legea 16 / 5.04.1994
Legea 16 / 5.04.1994 Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 28 August 2006

Legea arendarii. Articolul prezinta si modificarile aduse ulterior legii prin Ordonanta de Urgenta 157/2002, Legea 65/1998 si Legea 58/1995.  

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ART. 1 Bunurile agricole pot fi arendate in conditiile legii. Prin bunuri agricole care pot fi arendate se intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi -, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.
ART. 2 Prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole, pe o durata determinata si la un pret stabilite de parti.
ART. 3 Arendarea se face prin contract scris incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de bunuri agricole pe de o parte si arendas pe de alta parte. Partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice. Arendasul, persoana fizica, trebuie sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania, sa prezinte garantiile solicitate de arendator. Arendasul, persoana juridica, trebuie sa aiba nationalitate romana, sediul in Romania si obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole.
ART. 4 Regiile autonome, institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, societatile comerciale si alte unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri proprietate de stat nu pot da in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 alin. 2 din prezenta lege. Agentii economici cu capital majoritar de stat prestatori de servicii, rezultati din transformarea fostelor statiuni de mecanizare a agriculturii, nu pot lua in arenda terenuri agricole. Orice act de arendare facut cu incalcarea prevederilor prezentului articol este nul.
ART. 5 Contractul de arendare va cuprinde: a) partile contractante si domiciliul sau sediul acestora; b) obiectul contractului, complet si precis determinat; obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora si planul de situatie al terenurilor; c) obligatiile fiecareia dintre parti, expres si complet mentionate; d) durata arendarii; e) arenda, modalitatile si termenele de plata a acesteia; f) raspunderile fiecarei parti; orice suprafata de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de catre proprietar, uzufructuar sau detinator legal se vor specifica separat in contract; g) alte clauze convenite de parti si permise de lege.
ART. 6 Contractul de arendare se intocmeste in scris, cite un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15 zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un registru special, tinut de secretarul consiliului local. Cind bunurile arendate sint situate in raza teritoriala a mai multor consilii locale, inregistrarea si depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala este situat bunul arendat. Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sint in sarcina arendasului. Sint valabile si opozabile numai contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local, in conditiile prezentei legi.
ART. 7 Durata arendarii trebuie sa prevada data la care incepe si data la care inceteaza, conform contractului. Durata arendarii nu poate fi mai mica de 5 ani. In cazul plantatiilor de vita de vie, de pomi, de arbusti fructiferi, de hamei si duzi in declin, durata arendarii poate fi mai mica de 5 ani in functie de starea plantatiei si, respectiv, de durata de exploatare ramasa. Pentru suprafetele de teren mai mici de 1 ha, a caror dare in arenda este justificata de lipsa temporara a mijloacelor de productie materiale si financia re, de absenta din localitate sau de motive de sanatate, durata arendarii poate fi sub 5 ani.
ART. 8 Cel care da in arenda este obligat sa predea bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite, sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partia la si sa execute toate celelalte obligatii asumate prin contract. Arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate, ca un bun proprietar, in conditiile stabilite, de a mentine potentialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la incetarea contractului, de a plati arenda la termenele si in modalitatile stabilite, precum si de a executa toate obligatiile contractuale. Cel care da in arenda are dreptul de a controla oricind modul in care arendasul administreaza bunurile arendate. La incetarea contractului, se poate recunoaste arendasului, prin hotarire judecatoareasca, un drept de retentie cu privire la contrapretentiile sale fata de cealalta parte, izvorite din contract.
ART. 9 Arendasul, persoana fizica, are drept de preemptiune inaintea statului, in cazul instrainarii prin vinzare a terenurilor agricole din extravilan, arendate. Dreptul de preemptiune se exercita in conditiile legii.
ART. 10 Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sint in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau detinatorului legal.
ART. 11 Arendasul este considerat agricultor; impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se platesc potrivit dispozitiilor legale. Arendasul, in calitate de producator agricol, beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de actele normative in vigoare.
ART. 12 Contractul de arendare poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor prezentei legi. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostinteze in scris pe cealalta parte, cu cel putin 1 an inainte de expirarea contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare. Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.
ART. 13 Plata arendei se face in natura, in bani sau in natura si in bani, potrivit intelegerii partilor contractante, si se executa la termenele si locul stabilite in contract.
ART. 14 Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi: suprafata, potentialul de productie, structura parcelara, relieful si gradul de accesibilitate a mecanizarii, posibilitatile de acces, distanta fata de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare, starea cladirilor, amenajarile de imbunatatiri funciare sau alte dotari. In cazul terenurilor plantate cu vita de vie, pomi, arbusti fructiferi, hamei si duzi, arenda se poate stabili tinindu-se seama si de tipul de plantatie, virsta, soi, starea tehnica si biologica. In cazul efectivelor de animale, arenda se poate stabili in functie de specie , rasa, virsta, starea biologica, potentialul de productie si starea sanitaraveterinara a acestora.
ART. 15 Arenda in natura se stabileste intr-o cantitate determinata de produse agricole, cuprinsa intre un minim si un maxim de productie. Produsele prin care se plateste arenda se stabilesc de parti in funtie de specificul activitatii agricole si de zona respectiva. Termenele si locul de plata a arendei in natura se stabilesc de parti, tinindu-se seama de felul produselor si de specificul obtinerii lor.
ART. 16 Arenda in bani va consta din echivalentul in lei al produselor stabilite conform prevederilor art. 15 din prezenta lege si se va plati la termenele stabili te si la preturile practicate pe piata locala la data platii.
ART. 17 Arenda convenita in natura si in bani se va stabili si se va achita potrivit prevederilor art. 15 si 16 din prezenta lege.
ART. 18 Functionarii publici si salariatii din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol, ale institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, ale societatilor comerciale agricole pe actiuni si ale altor unitati care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole prorietate de stat nu pot lua in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 din prezenta lege.
ART. 19 Normele metodologice orientative de calcul al arendei se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 20 Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat in scris de catre proprietar si cu respecatrea dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 21 In contractul de arendare, de comun acord, partile contractante pot stabili cazurile si limitele suportarii daunelor produse de calamitati naturale. De asemenea, de comun acord pot sa prevada suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora.
ART. 22 Nu sint permise oficii de arendasi. Subarendarea totala sau partiala este interzisa. Orice act de subarendare este nul.
ART. 23 Salariatii permanenti sau sezonieri folositi de arendasi se bucura de toate drepturile si de protectia sociala prevazute de legislatia muncii in vigoare.
ART. 24 Contractele de arendare incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi sint nule sau anulabile. Oricare dintre partile contractante poate cere in justitie rezilierea contrac tului de arendare pentru cauze de neindeplinire a obligatiilor de catre cealalta parte, in conditiile legii. Litigiile sint de competenta instantelor judecatoresti sau pot fi solutionate, cu acordul partilor, si prin arbitraj. Partile contractante au la dispozitie toate mijloacele juridice pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime contractuale, in legatura cu bunurile arendate.
ART. 25 Persoanele fizice, carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, pot opta in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru calitatea de locator, in conditiile legii. Contractul de locatiune se incheie, pentru perioada minima de arendare prevazuta la art. 7 alin. 2, intre societatea comerciala care detine terenul in cauza si persoana fizica care a optat pentru calitatea de locator, incepind cu primul an agricol ulterior inregistrarii optiunii scrise. Pina la expirarea perioadei prevazute la art. 7 alin. 2, comisia judeteana va emite titlu de proprietate asupra terenului in echivalent arabil si va pune in posesie persoanele indreptatite, in sole compacte, situate in limita perimetrului actual, stabilite pe ferme si localitati. Dupa expirarea perioadei minime de arendare, prevazuta la art. 7 alin. 2, persoanele indreptatite potrivit alin. 1 pot exploata terenurile in mod liber, in calitate de proprietar.
ART. 26 Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei civile, in masura in care acestea nu sint contrare prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 16 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 EUGEN DIJMARESCU ADRIAN NASTASE

Ordonanta de urgenta nr. 157  din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendarii nr. 16/1994

OU nr. 157 publicat în M.Of. nr. 850 din data: 11/25/2002
Ordonanta de urgenta nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendarii nr. 16/1994

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Articol unic. - Legea arendarii nr. 16/1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Partile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendasului, în vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale."
2. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) Contractele de arendare încheiate în scris si înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si în modalitatile stabilite în contract."
3. Dupa articolul 251 se introduce articolul 252 cu urmatorul cuprins:
"Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (21) si ale art. 20 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sau de Ministerul Administratiei Publice."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Ilie Sârbu
Ministrul administratiei publice, Octav Cozmânca
Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 7 noiembrie 2002. Nr. 157.

Legea 65/1998 pentru modificarea si completarea Legii arendãrii nr. 16/1994

L nr. 65 publicat în M.Of. nr. 126 din data: 26/03/98
Legea 65/1998 pentru modificarea si completarea Legii arendãrii nr. 16/1994
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. - Legea arendãrii nr. 16/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 2. - Prin arendare se întelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt detinãtor legal de bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o duratã determinatã si la un pret stabilite de pãrti.“
2. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Arendarea se face prin contract scris, încheiat între arendator, pe de o parte, si arendas, pe de altã parte. Pãrtile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.“
3. Articolul 3 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
„(2) Arendasii, persoane fizice, pot fi cetãteni români, indiferent dacã au domiciliul în tarã sau în strãinãtate.“
4. La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmãtorul cuprins:
„(21) Persoanele fizice prevãzute la alineatul precedent trebuie sã aibã pregãtire de specialitate agricolã, practicã agricolã sau un atestat de cunostinte agricole si sã prezinte garantiile solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii si Alimentaþiei.“
5. Articolul 3 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Arendasii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu sediul în România, inclusiv cele cu capital partial sau integral strãin.“
6. La articolul 3, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmãtorul cuprins:
„(31) Persoanele juridice prevãzute la alineatul precedent trebuie sã aibã ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole si sã prezinte garantiile solicitate de arendator.“
7. Articolul 4 alineatul (2) se abrogã.
8. Articolul 5 litera f) va avea urmãtorul cuprins:
„f) rãspunderile fiecãrei pãrti; orice suprafatã de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de cãtre arendator se va specifica separat în contract;“
9. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 7. - Durata arendãrii se stabileste de cãtre pãrti în contractul de arendare.“
10. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Arendatorul este obligat sã predea bunurile arendate în termenul si în conditiile stabilite, sã garanteze pe arendas de evictiune totalã sau partialã si sã execute toate celelalte obligaþii asumate prin contract.“
11. Articolul 8 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendasul administreazã bunurile arendate.“
12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 10. - Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.“
13. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 13. - Plata arendei se face potrivit întelegerii pãrtilor contractante si se executã la termenele si la locul stabilite în contract.“
14. Articolele 15, 16, 17 si 19 se abrogã.
15. Dupã articolul 21 se introduce articolul 211 cu urmãtorul cuprins:
„Art. 211. - Cu acordul scris al arendatorului, arendasul poate sã cesioneze contractul de arendare sotului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole, sau descendenþilor sãi care au împlinit vârsta majoratului.“
16. Dupã articolul 25 se introduce articolul 251 cu urmãtorul cuprins:
„Art. 251. - (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendasului. Pentru aceasta, mostenitorii majori trebuie sã comunice în scris intentiile lor si sã obtinã acordul scris al celeilalte pãrti, în termen de 30 de zile de la data decesului.
(2) Mostenitorii arendasului pot conveni sã continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot sã desemneze pe unul dintre ei sã continue exploatarea acestor bunuri. În lipsa acordului, fiecare dintre mostenitori poate cere judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã bunul agricol ca, prin ordonantã presedintialã, sã desemneze pe unul dintre ei pentru continuarea contractului de arendare.
(3) Mostenitorii arendatorului ori ai arendasului, dupã caz, la data rãmânerii definitive sau irevocabile a hotãrârii judecãtoresti, au obligatia sã încunostinteze consiliul local cu privire la noile pãrti în contractul de arendare.“
Art. II. - Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o nouã numerotare.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor si de Senat în sedinta comunã din 25 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PRESEDINTELELE SENATULUI, CRISTIAN DUMITRESCU

Bucuresti, 25 martie 1998.
Nr. 65.

Legea 58/1995 pentru modificarea si completarea articolului 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994

Legea nr. 58 publicata în M.Of. nr. 124 din data: 21/06/95
L58/1995 pentru modificarea si completarea articolului 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994 se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
„Persoanele fizice, cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, pot opta, pânã la data de 1 octombrie 1995, pentru calitatea de locator, în conditiile legii.“
2. Dupã alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins:
„Societãtile comerciale agricole vor încunostinta în scris, pânã la data de 1 septembrie 1995, pe actionarii care nu si-au manifestat optiunea în sensul prevederilor alin. 1, despre termenul limitã pentru comunicarea optiunii.“
3. Alineatele 2, 3 si 4 ale articolului 25 devin alineatele 3, 4 ºi 5 ale aceluiasi articol.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în sedinta din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI, ION SOLCANU
Bucuresti, 17 iunie 1995.
Nr. 58.

Avem 61 vizitatori online