header image
Home arrow Legi arrow Legea 247 / 22.05.2005
Legea 247 / 22.05.2005 Listare E-mail
Scris de Administrator   
Friday, 16 February 2007

Legea rentei viagere agricole. Articolul mai contine urmatoarele documente: Ordinul nr. 748/2006,  Ordinul nr. 1272/2005, Norma metodologica din 07/12/2005 si Ordonanta de urgenta nr. 114/2006, care vin in completarea legii.

LEGEA 247 / 22.07.2005
TITLUL XI
Renta viageră agricolă     

CAPITOLUL I  
Definiţie şi caracteristici 

Art. 1. - Prezenta lege instituie renta viageră agricolă în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.
Art. 2. - Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile aflate în proprietatea sa, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat. 
Art. 3. - Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. 
Art. 4. - Plata în lei se face prin raportarea la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului în care plata trebuie efectuată.  
Art. 5.
- Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată. 
Art. 6. - Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală în primul trimestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
 Art. 7. - Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol. În cazul arendării, renta viageră agricolă încetează în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de arendă, dacă în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de arendă. 
Art. 8. - După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în cel mult 3 luni după deces pe baza certificatului de moştenitor şi al carnetului de rentier agricol.     

CAPITOLUL II
Rentierul agricol     

Art. 9.
- Rentierul agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care deţine în proprietate până la 10 hectare de teren agricol şi care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenuri agricole după intrarea în vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol.
Art. 10. - Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între vii.
Art. 11. - Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu respectarea Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. - Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin înstrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 9. 
Art. 13. - Rentierul agricol poate rămâne proprietar pe o suprafaţă de teren agricol de până la 0,5 hectare pentru folosinţa personală.     

CAPITOLUL III

Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă     

Art. 14.
- (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă ca direcţie în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Oficiul conduce, organizează şi coordonează activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.  
Art. 15.
- (1) În fiecare judeţ se organizează birouri ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă. (2) Birourile ţin evidenţa rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberând carnetul de rentier agricol. 
Art. 16. - Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi ale birourilor judeţene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. 
Art. 17. - (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Plata rentei viagere agricole se efectuează prin birourile judeţene de rentă viageră agricolă pe baza carnetului de rentier agricol. 
Art. 18. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.      

 

 

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Ordin nr. 748/2006
din 14/10/2006 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 04/12/2006 

Actul a intrat in vigoare la data de 04 decembrie 2006

 

Nr. 748/24.359     
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    
Ministerul Finanţelor Publice     

În temeiul art. 1 din titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.782 din 11 octombrie 2006, întocmit de Agenţia Domeniilor Statului, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, având în vedere necesitatea aplicării prevederilor titlului XI din Legea nr. 247/2005, în scopul instituit de lege, şi anume acela al exploatării eficiente a terenurilor agricole aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţările Uniunii Europene, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: 


Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:    
"(41) În sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se înţelege perioada cuprinsă între 1 octombrie - 30 septembrie a anului următor." 

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:    
"(6) În cazul soţilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplineşte condiţia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.    
(7) În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţia de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soţ se va acorda proporţional cu cota-parte aferentă fiecăruia." 

3. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 
"Art. 5. - (1) Persoanele care solicită renta viageră agricolă trebuie să depună la biroul judeţean în a cărui rază teritorială se află terenul care face obiectul vânzării ori arendării sau la Biroul Judeţean de Rentă Viageră Agricolă Bucureşti, personal ori prin mandatar, o cerere, conform anexei nr. 1, însoţită de următoarele documente:". 

4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Persoanele care au depus deja dosar pentru a putea beneficia de rentă viageră agricolă, iar ulterior dobândesc şi alte suprafeţe de teren în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), pot beneficia de un termen de 6 luni pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare sau arendare, în vederea obţinerii rentei viagere agricole pe întreaga suprafaţă pe care o deţin." 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.     

 

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur  

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  

  

  

Ordin nr. 1272/2005
din 07/12/2005 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005 
Actul a intrat in vigoare la data de 27 decembrie 2005  

Nr. 1.272/26.503     
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
   
Ministerul Finanţelor Publice
    

În temeiul art. 18 din titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, având în vedere necesitatea asigurării unei exploatări eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţările Uniunii Europene, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:   
  
Art. 1.
- Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
Art. 2. - Agenţia Domeniilor Statului, prin Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi birourile judeţene ale acestuia, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.    
Art. 3.
- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,         p. Ministrul finantelor publice,
                    Gheorghe Flutur                                  Doina-Elena Dascalu,
                                                                       secretar de stat
 
 
 
ANEXĂ 

Normă metodologică

din 07/12/2005

 de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1178 din 27/12/2005 
Actul a intrat in vigoare la data de 27 decembrie 2005
 

CAPITOLUL I
  Organizarea Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă şi a
birourilor judeţene

 
Art. 1. - Sediul Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, denumit în cele ce urmează Oficiul naţional, este în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1. 
Art. 2. - La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează birouri ale Oficiului naţional ca reprezentanţe teritoriale în structura aparatului propriu al Agenţiei Domeniilor Statului, fără personalitate juridică, denumite în cele ce urmează birouri judeţene. 
Art. 3. - Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
CAPITOLUL II
  Documente şi proceduri 
   
 
Art. 4. - (1) Pot beneficia de renta viageră agricolă cetăţenii români care au împlinit vârsta de 62 de ani la data înstrăinării sau, respectiv, a arendării terenurilor agricole proprietate personală.    (2) Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990.    (3) Beneficiază de prevederile legii şi persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia trebuie să îşi dovedească calitatea prin certificatul de moştenitor.    (4) Beneficiază de renta viageră agricolă proprietarii care au încheiat contracte de arendare după apariţia Legii nr. 247/2005, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta.    (5) În cazul proprietarilor căsătoriţi, care beneficiază de renta viageră agricolă prin înstrăinarea sau arendarea unor terenuri proprietate comună, în devălmăşie sau pe cote-părţi, şi în cazul cărora doar unul dintre soţi îndeplineşte condiţia de vârstă, renta viageră agricolă se va plăti doar până la decesul soţului respectiv. Soţul supravieţuitor beneficiază de renta viageră agricolă dacă, anterior datei decesului rentierului, a împlinit vârsta minimă prevăzută de art. 9 din titlul XI al Legii nr. 247/2005, cu reducerea corespunzătoare a sumei acordate în situaţia în care suprafaţa se diminuează întrucât există şi alţi moştenitori. În această situaţie pe numele soţului supravieţuitor se va emite un nou carnet de rentă viageră agricolă.    
Art. 5. - (1) Persoanele care doresc să beneficieze de renta viageră agricolă trebuie să depună la biroul judeţean în a cărui rază teritorială se află terenul care face obiectul vânzării sau arendării, personal ori prin mandatar, o cerere, conform anexei nr. 1, însoţită de următoarele documente:    a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;    b) copie de pe actul de vânzare-cumpărare intabulat sau, după caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului şi de pe contractul de arendă încheiat cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare;    c) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că nu are în proprietate pentru folosinţa proprie teren agricol în suprafaţă mai mare de 0,5 ha.    (2) Solicitanţii vor prezenta la birourile judeţene documentele menţionate la alin. (1) lit. b), în original, pe baza cărora funcţionarii birourilor judeţene vor certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.    (3) Opţiunea de înstrăinare sau de arendare a unui teren agricol poate fi notificată, conform anexei nr. 2, de către persoanele interesate birourilor judeţene. Orice persoană interesată poate consulta gratuit baza de date cu privire la intenţiile de înstrăinare şi arendare, constituită la nivelul Oficiului naţional sau al birourilor judeţene. Datele sintetice cu privire la terenurile oferite spre vânzare sau arendare vor fi afişate la sediile birourilor judeţene şi ale primăriilor, precum şi pe pagina de Internet a Oficiului naţional. Oficiul naţional pune la dispoziţie tipizate pentru formularea notificărilor.    
Art. 6. - Birourile judeţene înregistrează documentaţia pentru primirea rentei viagere agricole şi o verifică în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării solicitării. După verificare documentaţia este înaintată imediat spre aprobare Oficiului naţional.    
Art. 7. - În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei, Oficiul naţional comunică birourilor judeţene dacă solicitantul poate beneficia de rentă viageră agricolă.    
Art. 8. - Birourile judeţene comunică solicitanţilor rezultatele verificărilor, stabilind data la care se pot prezenta pentru ridicarea carnetelor de rentier.    
Art. 9. - Birourile judeţene arhivează documentaţia primită. Evidenţa rentierilor agricoli este ţinută de către Oficiul naţional pe baza solicitărilor primite şi a informaţiilor primite de la birourile judeţene.    
Art. 10. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin birourile judeţene colaborează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul consiliilor locale şi judeţene.    (2) La începutul fiecărui an calendaristic birourile judeţene vor solicita serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor situaţia privind beneficiarii de rentă viageră agricolă decedaţi în anul precedent.    (3) Birourile judeţene vor solicita primăriilor la începutul fiecărui an calendaristic situaţia contractelor de arendă ai căror arendatori sunt înregistraţi ca beneficiari de rentă viageră agricolă, cu precizarea cel puţin a următoarelor informaţii: dacă contractele mai sunt în vigoare, data încetării, dacă este cazul, şi suprafaţa arendată în decursul anului respectiv.     

CAPITOLUL III
  Carnetul de rentier agricol 
Art. 11. - (1) Prin grija Oficiului naţional se vor emite carnetele de rentier agricol, având următoarele elemente:
1. dimensiune: 13 x 10 cm;
2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscripţionată cu negru menţiunea "Carnet de rentier agricol";
3. coperta interioară va conţine:    
- antet - Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă;    
- stema ţării, plasată central;
4. prima pagină va conţine:    
- numele şi prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;    
- numele şi prenumele soţului rentierului, care se completează în condiţiile în care terenul vândut sau arendat reprezintă bun comun;
- suprafaţa înstrăinată sau arendată.
(2) Carnetul de rentier agricol va conţine elemente de securizare şi va avea în interior 6 pagini cu un număr de 36 de rubrici. Fiecare rubrică reprezintă spaţiul în care se completează de către birourile judeţene valoarea rentei viagere agricole în euro şi valoarea rentei viagere agricole în lei.     
CAPITOLUL IV
  Plata rentei viagere agricole 
Art. 12. - Plata rentei viagere agricole se face pe baza mediei cursului calculat de Banca Naţională a României din primul trimestru al anului în care se efectuează plata.
Art. 13. - Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată.
Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.   
Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 114/2006
din 21/12/2006

pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1031 din 27/12/2006 
Actul a intrat in vigoare la data de 27 decembrie 2006

 

Având în vedere necesitatea asigurării unei exploatări eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţările Uniunii Europene,     ţinând seama că, în aplicarea prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2006 Agenţia Domeniilor Statului a demarat procedura de plată a rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta, confruntându-se cu probleme deosebite datorate unor situaţii neprevăzute de legislativ,     în vederea punerii în aplicare a legislaţiei în domeniul rentei viagere agricole şi stabilirii modalităţii corecte şi aplicabile a titlului XI, pentru deblocarea a peste 10.000 de situaţii apărute ca urmare a solicitărilor de rentă viageră agricolă, se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestor aspecte.     Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,     în temeiul  art. 115  alin. (4) din Constituţia României, republicată,      Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.     

Articol unic.
- Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:    

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:     "(2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."    

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:     "Art. 4. - Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează."    

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:     "Art. 8. - După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor şi a carnetului de rentier agricol al defunctului."    

4. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:     "(2) În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de toţi coproprietarii."    

5. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:     "(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege."     

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU  

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Dan Stefan Motreanu
inistrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 21 decembrie 2006.
Nr. 114.
 
                                  

Ultima actualizare ( Friday, 16 February 2007 )
Avem 59 vizitatori online