header image
Home arrow Legi arrow Ordonanta de urgenta 2.07.2007
Ordonanta de urgenta 2.07.2007 Listare E-mail
Scris de Administrator   
Monday, 30 July 2007


Ordonanta de urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, emisă după constituirea Fondului „Proprietatea” S.A., s-a decis ca în schimbul participaţiilor de 9,9% din capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni - CEC S.A. şi respectiv 20% din cel al S.C. Romtelecom S.A., Fondul „Proprietatea” S.A. să primească sumele aferente acestor participaţii care provin din privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni - CEC S.A. şi S.C. Romtelecom S.A., ceea ce a modificat aporturile statului român pentru acţiunile emise de Fondul „Proprietatea” S.A.; Întrucât înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, distribuirea, admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi începerea propriu-zisă a tranzacţionării acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea” S.A. şi de entităţile ale căror acţiuni au format capitalul social iniţial al acesteia presupun parcurgerea unor termene procedurale, iar interesul persoanelor despăgubite este de urgentare a acestor proceduri; Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 TITLUL IModificarea şi completareaTitlului VII  “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente  

Art. unic - Titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1.         La articolul 1,  alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, ale Legii nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.” 2.         Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 2. - Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării de despăgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi se înfiinţează organismul de plasament colectiv, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis din categoria altor organisme de plasament colectiv, denumit Fondul "Proprietatea”.” 1.      La articolul 3, lit. a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) titlurile de despăgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, corespunzător despăgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau prin preschimbarea lor contra numerar, în limitele şi condiţiile prevăzute în prezenta lege. Până la data realizării conversiei acestora în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau preschimbarea lor contra numerar, titlurile de despăgubire sunt liber transferabile, pe baza oricărui act juridic translativ de proprietate încheiat în formă autentică, sau ca efect al succesiunii. Acestea nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia.”  g) titlu de valoare nominală nevalorificat este orice titlu de valoare nominală emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de către deţinător sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despăgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege; la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominală nevalorificate.” 4.         După litera g) a articolului 3, se introduc trei noi litere, lit. h), i) şi j) cu următorul cuprins: h) titlurile de plată sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile persoanei despăgubite de a primi în numerar echivalentul în lei al unei sume de maximum 200.000 Euro, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire care i-au fost emise; „i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Până la data realizării conversiei acestora în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", titlurile de conversie sunt liber transferabile, pe baza oricărui act juridic translativ de proprietate încheiat în formă autentică. Acestea nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia. „j) investitor este persoana fizică sau juridică ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea.”                 5.      La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi c) se abrogă. 6.      După alineatul (2) al articolului 5, se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 

„(3) În vederea valorificării titlurilor despagubire, titlurilor de plată, titlurilor de conversie, după caz, valoarea despăgubirilor menţionată în deciziile de despăgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv. ”

                7.      Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societăţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se constituie, prin hotărâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea", organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevazută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul „Proprietatea” funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi”. 8.   Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 7. – (1) Fondul "Proprietatea" funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi.  Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despagubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va derula oferta publica de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ultrioare, şi reglementărilor de Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (2) Fondul "Proprietatea" se înregistrează la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, ca organism de plasament colectiv de tip special (AOPC), constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementările Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, pe baza următoarelor documente: a)      certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, în copie legalizată;b)      încheierea judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizează constituirea Fondului „Proprietatea” şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie;c)      contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formă autentică;d)      actul constitutiv al Fondului „Proprietatea”, în copie;e)      lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii Fondului „Proprietatea” în relaţia cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;a)      raportul de evaluare întocmit potrivit art. 92 alin. (2);b)      pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1271 din 29 decembrie 2004;c)      reglementările interne ale Fondului „Proprietatea”, în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la alin. (2) lit. g), adaptat la specificul Fondului. (3) Dacă înregistrarea Fondului „Proprietatea” la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  are loc anterior desemnării unei societăţi de administrare, suplimentar faţă de cele menţionate la alin. (2) lit. a) – h) de mai sus, trebuie depuse pentru membrii organului de administrare al Fondului „Proprietatea” documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la alin. (2) lit. g). 9.         După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71, cu următorul cuprins: „Art. 71 - (1)    De la data constituirii Fondului „Proprietatea” şi până la data intrării în vigoare a contractului încheiat de Fondul „Proprietatea”cu societatea de administrare, organul de administrare al Fondului „Proprietatea” stabilit în condiţiile art. 12 alin. (1) realizează toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului „Proprietatea”, prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod după constituirea Fondului „Proprietatea”. (2) Ministerul Finanţelor Publice răspunde în solidar cu organul de administrare al Fondului „Proprietatea” pentru deciziile adoptate până la data intrării în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare. (3) Cu titlu provizoriu, până la intrarea în vigoare a contractului de administrare încheiat cu societatea de administrare, politica de investiţii este stabilită de către organul de administrare al Fondului „Proprietatea”, cu respectarea următoarelor limitări investiţionale: a) Fondul „Proprietatea poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prezentului articol;  b) Fondul „Proprietatea” nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul cărora nu există limită de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul art. 9 alin. (1), reprezentat prin Ministerul Economiei şi Comerţului, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului, S.C. Electrica S.A, Compania Naţională Romarm S.A.; c) Fondul „Proprietatea” poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi valută; d) Fondul „Proprietatea” poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale; e) Fondul „Proprietatea” nu poate deţine mai mult de 30% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, emise de un singur emitentş f) Fondul „Proprietatea” nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup;  g) Fondul „Proprietatea” nu poate deţine mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC; h) Valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul „Proprietatea” nu trebuie să depăşească 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Această limită poate fi extinsă până la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective să provină din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile; i) Valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul „Proprietatea” la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;  j) Expunerea Fondului „Proprietatea” la riscul de contra-parte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 10% din activele sale, indiferent de contra-partea tranzacţiei, iar expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi 15% din alocarea totală a activului său net; k) Fondul „Proprietatea” poate să depăşească limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depăşirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice. 

(4) Fondul „Proprietatea” investeşte cel puţin 20% din activele sale în:

 

a)      valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

b)      valori mobiliare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie în prealabil aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau să se regăsească în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ;

c)      valori mobiliare nou emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d)      titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (5) Ulterior desemnării societăţii de administrare sau ca urmare a procesului de selecţie a acesteia, limitele investiţionale menţionate la art. 71 alin. (3) şi (4) pot fi modificate cu avizul prealabil al de Comisiei Naţională a Valorilor Mobiliare.               (6) Aplicarea limitărilor investiţionale prevăzute la alin. (3) şi (4) încetează de drept la data transmiterii notificării menţionate în alin. (5). (7) În primii trei de administrare începând cu data intrării în vigoare a contractului de administrare încheiat cu societatea de administrare, Fondul „Proprietatea” va investi cel puţin 75% din activele sale în România.              10.       La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f) alte tipuri de active stabilite prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a Fondului „Proprietatea”, fără însă a include creanţe”. 11.       La articolul 9 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „c) 4% din sumele încasate de statul român, prin instituţiile implicate în procesul de privatizare, din vânzarea către investitorul strategic a pachetului de acţiuni reprezentând 61,8825% din capitalul social al S.C. B.C.R. S.A.;  d) 3% din sumele încasate de statul român, prin instituţiile implicate în procesul de privatizare, din fiecare vânzare a acţiunilor deţinute la S.C. Romtelecom S.A., până la vânzarea întregii participaţii;” 12.       După articolul 9 se introduc două noi articole, art. 91 şi 92, cu următorul cuprins: Art. 91 - (1)    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vărsat de statul român, prin efectul legii, sub condiţia înregistrării Societăţii Comerciale Fondul „Proprietatea” S.A. la Oficiul Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului „Proprietatea” se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (2) Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica S.A. şi al Companiei Naţionale Romarm S.A., să dispună reprezentanţilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica S.A. şi ai Companiei Naţionale Romarm S.A. ca în cadrul adunărilor generale ale societăţilor menţionate la punctele 1.9. până la 1.16. inclusiv, respectiv la punctele [] din anexă, să mandateze consiliile de administraţie să înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societăţi comerciale. Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de acţionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica S.A., respectiv al Companiei Naţionale Romarm S.A. (3) Până la data de 31 ianuarie 2007, administratorii societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă sunt obligaţi să actualizeze din oficiu registrele acţionarilor, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, pentru a reflecta calitatea de acţionar a Fondului „Proprietatea”  pe care Fondul „Proprietatea” a dobândit-o la respectivele societăţi. În cazul în care registrele acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă sunt ţinute de depozitarul central sau de societăţi de registru, actualizarea registrelor conform celor de mai sus se realizează de depozitarul central sau de societatea de registru, după caz, pe baza cererii Fondului „Proprietatea”. (4) De la data constituirii Fondului “Proprietatea” şi până la actualizarea registrelor acţionarilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă, în condiţiile alin. (3), drepturile nepatrimoniale aferente  acţiunilor transferate  Fondului „Proprietatea” se exercită de către Ministerul Economiei şi Comerţului - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului, respectiv de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice – Electrica S.A. şi Compania Naţională Romarm S.A., în societăţile menţionate în alin. (2).  (5) Prin derogare de la prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004 şi de la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, se împuterniceşte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca împreună cu Fondul „Proprietatea” şi pe bază de protocol de predare-primire să dispună cu privire la activele menţionate în anexă la punctele 5.1-5.83, cât şi cu privire la alte active ale statului aflate în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul consolidării portofoliului Fondului „Proprietatea”, cu observarea valorii stabilite în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) a respectivelor active şi în limita capitalului social iniţial.  (6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului „Proprietatea”, pe bază de protocol de predare-primire şi fără contraprestaţie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de acţiuni celor menţionate în anexă, în măsura în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deţine sau va deţine o participaţie din capitalul social al societăţilor din anexă, superioară celei deja transmise Fondului „Proprietatea”. (7) Dividendele aferente exerciţiului financiar al anului 2005 corespunzătoare acţiunilor transferate la constituirea capitalului social iniţial al Fondului “Proprietatea” care au fost virate la bugetul de stat sau la instiţutiile implicate rămân virate şi numai societăţile comerciale care nu au virat aceste dividende sunt obligate să facă aceste vărsăminte către Fondul „Proprietatea”. (8) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2006, repartizarea profitului societăţilor comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexă se face în condiţiile şi cu destinaţiile stabilite de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor în care statul român deţine calitatea de acţionar majoritar, la care repartizarea profitului se  realizează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare. Orice prevederi legale speciale care reglementează în alt mod repartizarea profitului la societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale ai căror acţionari sunt numai statul român şi Fondul „Proprietatea” devin inaplicabile în ceea ce priveşte dreptul Fondului „Proprietatea”de a participa la repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2006 şi al celor ulterioare, corespunzător cotei sale de participare la capitalul social al respectivelor societăţi. (9) Atât timp cât capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă este deţinut în totalitate de Fondul „Proprietatea” şi statul român reprezentat prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)- e), în cazul majorărilor de capital cu aporturi în natură ale statului român/respectivelor entităţi, acestea au obligaţia de a transfera Fondului „Proprietatea” acţiuni nou emise astfel încât cota de participare a Fondului „Proprietatea” în respectiva societate, deţinută anterior iniţierii operaţiunii de majorare, să nu fie diminuată. În termen de 15 de zile de la înregistrarea hotărârii de majorare a capitalului social, acţiunile nou emise se transferă Fondului „Proprietatea” de către entitatea implicată, în numele şi pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, cu titlu de aport în natură al statului român la capitalul social al Fondului „Proprietatea”, urmând a se proceda în mod corespunzător la majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea”. (10) Ulterior schimbării structurii acţionariatului menţionate în alin. (9), capitalul social al societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexă se majorează cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel: a)      în condiţiile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, dacă există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul respectivei legi;

b)      cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (9) în privinţa Fondului „Proprietatea”, dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(11) Până la data de 28 februarie 2007, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexă al căror capital social este deţinut în totalitate de către Fondul „Proprietatea” şi statul român, prin entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)- e), îşi vor modifica actele constitutive în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a) - e) vor asigura modificarea actelor constitutive,  în vederea asigurării conformităţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Art. 92 - (1)      Evaluarea activelor care formează capitalul social iniţial al Fondului „Proprietatea” se  realizează, în cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare să fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioară datei de adoptare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea Fondului „Proprietatea”, prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului „Proprietatea” urmând să se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare. În cazul societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţă menţionată mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizează metoda de evaluare aplicabilă societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societăţilor care nu au înregistrat situaţiile financiare aferente anului 2004 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 

(2) După înmatricularea Fondului „Proprietatea”, dar anterior înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul „Proprietatea” contractează un evaluator înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacă este cazul, a hotărârii Guvernului pentru înfiinţarea Fondului „Proprietatea”, analizează corelaţia între valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului „Proprietatea” şi valoarea capitalului social al Fondului „Proprietatea” stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului „Proprietatea”.

 

(3) Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social iniţial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului „Proprietatea”, se  procedează astfel:

 

a)      în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului „Proprietatea” se majorează în mod corespunzător, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de majorare se realizează de drept, operaţiunea fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii organului de administrare al Fondului „Proprietatea”, adoptată în temeiul raportului de evaluare.

 

b)      în cazul în care valoarea activelor este mai mică - acţiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite şi aparţin în întregime statului român.

 

(4) Până la data plăţii integrale, acţiunile neplătite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despăgubite şi deţinătorilor de titluri de despăgubire sau de conversiee.  (5) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului „Proprietatea” şi nu dau dreptul la repartizarea activului societăţii în cazul lichidării acesteia.  (6) Acţiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot.   (7) Acţiunile neplătite se liberează progresiv, pe măsură ce statul român virează Fondului „Proprietatea” contravaloarea acestora, în numerar sau în natură, din sursele şi în temeiul art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (9) sau art. 10, după caz.  (8) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Fondului „Proprietatea” este îndreptăţită să fixeze termenul limită în care statul trebuie să verse contravaloarea acestor acţiuni, acest termen nuputând fi mai mic de un an de la data adoptării respectivei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor.” 13.       După alineatul (1) al articolului 10, se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3), cu următorul cuprins: (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 297/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea” cu sumele menţionate în art. 9 alin. (2) şi art. 91 alin. (9) sau cu alte surse, în numerar sau în natură, în temeiul art. 10 alin. (1), se realizează de drept, prin hotărârea a organului de administrare a Fondului „Proprietatea” şi fără a fi necesară aprobarea adunării generale a acţionarilor, fără promovarea vreunei oferte publice şi fără prospect de emisiune, astfel: a)      anterior înregistrării Fondului „Proprietatea” la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare- fără acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Finanţelor Publice la valoare nominală; b)      ulterior înregistrării Fondului „Proprietatea” la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aplicabile.  (3) Majorările de capital menţionate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotărârii organului de administrare al Fondului „Proprietatea”. Hotărârile organului de administrare al Fondului „Proprietatea” privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al Românie, Partea a IV-a, şi vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă. 14.       După articolul 10 se introduce un articol nou, art. 101, cu următorul cuprins: “Art. 101Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul „Proprietatea”, în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se  consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de plată a acţiunilor subscrise şi neplătite, fără distincţie sau distribuţie între surse sau sume, iar după îndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului „Proprietatea”. 15.       Articolul  11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 11 - (1) Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca până la data de 31 martie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 10% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare pe pieţele operate de Bursa de Valori Bucureşti S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la 31 august 2008.   (2) Obligaţia prevăzută în alin. (1) nu se aplică în privinţa: a)      societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic, aprobată de Guvernul României până la data intrării în vigoare a prezentei legi, caz în care instituţia publică implicată stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulării şi încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 10%;b)      societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entităţile menţionate la art. 9 alin. (1) deţin un număr de acţiuni care, împreuna cu cele deţinute de  Fondul Proprietatea, nu le conferă drepturi de vot suficiente adoptării hotărârilor menţionate în alin. (1);c)      societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Societatea naţională menţionată la pct. 4 poz. 4.1 din anexă va iniţia procedura legală necesară pentru derularea ofertei publice secundare de vânzare nu mai târziu de 31 iulie 2008, urmând ca aceasta să fie finalizată până la data de 31 august 2010.”

 16.       Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului  12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) În termen de cel mult 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre regulamentul de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare şi caietul de sarcini al licitaţiei. Componenţa comisiei care va derula procesul de selecţie va fi stabilită prin ordin al Primului Ministru.  (3) Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Finanţelor Publice. O parte dintre acestea vor fi vândute de către Ministerul Finanţelor Publice investitorilor interesaţi prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă, iar cealaltă parte va fi distribuită gratuit  titularilor titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie, în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevăzut la cap. V1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul “Proprietatea” determina stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.  (4) În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea” pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A.,  în termen de 90 de zile de la data înregistrării Fondului „Proprietatea” la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în calitate de AOPC, Ministerul Finanţelor Publice  va lansa  o ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”, reprezentând 20% din capitalul social vărsat al acestuia. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 17.       După alineatul (4) al articolul 12, se introduc patru noi alineate, alin. (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins: „(5) Ulterior admiterii la tranzactionare a acţiunilor Fondului „Proprietatea”, Ministerul Finanţelor Publice poate să deruleze alte oferte publice de vânzare şi să vândă sau să cumpere acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” prin orice alte operaţiuni bursiere autorizate. (6) Admiterea acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se  efectuează prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (1) lit. c), art. 217, precum si ale art. 215, în privinţa  plăţii integrale a acţiunilor,  din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate iniţia procedura necesară pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe pieţe internaţionale de instrumente financiare. (7) Acţiunile neplătite sunt admise la tranzacţionare numai după depunerea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a dovezii plăţii integrale a acestora, care constă în certificatul de înregistrare de menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisă de un auditor financiar /evaluator înregistrat la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (8) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. vor adopta, în măsura în care este necesar, reglementări pentru punererea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Fondului “Proprietatea”, precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de acesta. 18.       După articolul 12 se introduce un articol nou, art. 121, cu următorul cuprins: Art. 121  - (1) Acţiunile emise de Fondul „Proprietatea” dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos: (a) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea”, fiecare acţiune dă dreptul la un vot; (b) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând până la 10% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea”, acţiunile reprezentând până la 5%  inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea” dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 5% şi 10% inclusiv,  două acţiuni dau dreptul la un vot; (c) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar mai mare de 10% din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea”, acţiunile reprezentând până la 5%  inclusiv dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 5% şi 10% inclusiv,  două acţiuni dau dreptul la un vot, iar peste 10% din capitalul social vărsat,  fiecare pachet de acţiuni reprezentând  5% dă dreptul la un vot. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Finanţelor Publice. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului „Proprietatea”, este necesară, atât la prima, cât şi la a doua convocare, prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. (4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare pentru adoptarea unei hotărâri privind schimbarea politicii de investiţii iniţial stabilite de către Fondul „Proprietatea” şi pentru schimbarea societăţii de administrare, este necesară la prima adunare prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 50% din numărul total al drepturilor de vot. (5) Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului „Proprietatea”, acţionarii pot decide modificarea regulilor prevăzute în acest articol privind drepturile de vot, precum şi cele privind cvorumul.”  19.       Alineatul (2) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Comisia Centrală este formată din 9 membri şi are următoarea componenţă: a)      preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;b)      vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar;c)      doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;d)      un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;e)      doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice;f)        doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei.” 1.      După articolul 13, se introduce un nou articol, art. 131, cu următorul cuprins: „Art. 131 - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor coordoneaza procesul de acordare a despagubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale, precum şi activităţile necesare implementării prezentei legi, incluzaând emiterea titlurilor de plata, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în actiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar.” 21.       După articolul 14, se introduce un nou articol, art. 141, cu următorul cuprins: Art. 141 - (1)  Se înfiinţează Direcţia pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare Direcţia, a cărei activitate va fi coordonată de un vicepreşedinte al Autorităţii pentru Restituirea Proprietăţilor numit prin decizie a primului-ministru. (2) Numărul vicepreşedinţilor cu rang de secretar de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se suplimentează de la doi la trei. (3) Atribuţia principală a Direcţiei constă în acordarea de despăgubiri în numerar persoanelor îndreptăţtite cărora li s-au emis titluri de despăgubire sau titluri de plată, conform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia, în limita echivalentului a 200.000 Euro pentru fiecare persoană îndreptăţită. (4) Sursele de finanţare a cheltuielilor operaţionale ale Direcţiei, precum şi cele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat, prioritar din sumele încasate din vânzarea acţiunilor pe care le deţine la Fondul „Proprietatea”, din dividendele aferente  acţiunilor deţinute la Fondul „Proprietatea” şi vânzarea de obligaţiuni emise de Ministerul Finanţelor Publice.  22.       Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 18. - După adoptarea deciziilor de despăgubire şi emiterea titlurilor despăgubire aferente, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va transmite câte un exemplar original al deciziei de despăgubire şi titlurilor de despăgubire aferente, titularilor acestora şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării deciziilor. 23.       După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul cuprins: „Capitolul V1Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de  atribuire a  acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea”                                                                         Secţiunea 1Valorificarea titlurilor de despăgubire Art. 181. – (1) Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de deţinătorii acestora într-una din modalităţile prevăzute în prezenta secţiune. (2) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă echivalentă cu maxim 200.000 Eur, la cursul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României pentru data emiterii titlului de despăgubire de catre Comisie, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”, fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar. (3) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăşeşte echivalentul a 200.000 Eur, la cursul de schimb menţionat la alin. (2), titularul acestuia are două posibilităţi  de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcţie de opţiunea sa: a) să solicite primirea exclusiv de acţiuni acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” sau  b) să solicite primirea de numerar (în limita sumei de 200.000 Eur/persoană) şi, până la concurenţa despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”. (4)  Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea”.  Art. 182. – În cazul prevăzut la art. 181 alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel: a) dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcţie, care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, astfel cum va fi stabilită prin ordin al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; b) dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite şi  după reţinererea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” şi instructează societatea de depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea” să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului „Proprietatea”; c) dacă optează pentru primirea  de despăgubiri în numerar şi acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor care, după reţinerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită şi un titlu de conversie, pentru diferenţa dintre valoarea titlului de despăgubire şi cea a titlului de plată.  Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b). 

Art. 183. – În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3), lit. a), este aplicabilă procedura prevăzută la art. 182 lit. b).

 

Art. 184. (1) În cazul prevăzut la art. 181 alin. (3), lit. b), este aplicabilă procedura prevăzută la art. 182 lit. c).

 

Art. 185. (1) Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condiţiile menţionate la art. 181 – 184, cu luarea în considerare a următoarelor reguli aplicabile până la data stabilirii cotei de proprietate a fiecă rei persoane, potrivit dreptului comun:

 a)      dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă echivalentă a maxim 200.000 Eur, la cursul de schimb menţionat la art. 181 alin. (2), titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluţia prevăzută la art. 182  lit. a) şi /sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai dacă toţi titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despăgubire. Indiferent de soluţia de despăgubire exprimată, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, căruia i se  transfera despăgubirea în numerar şi /sau acţiunile.  b)      dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depăşeşte echivalentul a 200.000 Eur, la cursul de schimb menţionat la art. 181 alin. (2), titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluţia prevăzută la art. 181 alin. (3) lit. a), Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor realizând conversia titlului de despăgubire în condiţiile prevăzute la art. 183 şi lit. a) de mai sus, din prezentul articol. (2) Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane, se stabileţte cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire. Art. 186. (1) În toate cazurile, depozitarul central al acţiunilor Fondului „Proprietatea” înregistrează transferul acţiunilor din contul Ministerului Finanţelor Publice în cel al titularilor titlurilor de despăgubure sau a celor de conversie în registrul acţionarilor societăţii numai în baza şi corespunzător instrucţiunii scrise primite de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor  (2) Depozitarul central al acţiunilor Fondului „Proprietatea” alocă şi distribuie coduri confidenţiale pentru conturile acţionarilor Fondului, în condiţiile reglementărilor aplicabile şi ale contractului încheiat cu Fondul „Proprietatea”.                                                                         Secţiunea 2Stabilirea algoritmului de  atribuire a  acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea” Art. 187. (1) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” va demara în ziua de luni a celei de-a doua săptămâni calendaristice ulterioare primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare a acţiunilor „Fondului Proprietatea”.   (2) Conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” se va realiza prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor, care se stabileşte astfel: a) în cazul conversiilor care se realizează în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat este egal cu preţul mediu de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate la încheierea celei de-a 60-a şedinţe de tranzacţionare; b) în cazul conversiilor care se realizează începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat de tranzacţionare este egal cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate. Art. 188. (1) Începând cu cea de-a şaizecişiuna şedinţă de tranzacţionare, zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, Bursa de Valori Bucureşti S.A. va publica pe pagina sa de internet şi va comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Fondului „Proprietatea” aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare. (2) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor începând cu ziua de luni a celei de-a a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, anterioare depunerii titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie.             (3) Titlurile de despăgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea”, prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor  60 de şedinţe de tranzacţionare.             (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul „Proprietatea” şi va instructa depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea” să înregistreze persoana despăgubită în registrul acţionarilor Fondului „Proprietatea”, astfel încât persoana respectivă să fie înregistrată în registrul acţionarilor Fondului „Proprietatea” în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor .              (5) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi depozitarul central vor stabili modul şi condiţiile de implementare a  prevederilor Capitolului V1. 24.       Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 19. (1) Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor cu privire la emiterea titlurilor de despăgubire pot fi atacate în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului. (2) Conversia titlurilor de despăgubire se  face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească.  (3) În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează procedura prevăzută la la capitolul V1”. 25.       După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins: „Capitolul VI1Răspunderi şi sancţiuni Art. 201. - (1) Încălcarea prevederilor art. 91 alin. (3) şi (11) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale.” 26.  Anexa la titlul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:            TITLUL II Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să transfere Fondului „Proprietatea” suma de [] lei de la bugetul de stat sau din deficitul nerealizat.  Suma va fi utilizată pentru completarea şi/sau majorarea capitalului social. (2) Dacă raportul de evaluare întocmit potrivit art. 92 alin. 2 din titlul VII al al Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, constată că valoarea activelor menţionate în anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, este inferioară valorii capitalului social, astfel cum a fost stabilit prin hotătârea Guvernului  nr. 1481 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 30 decembrie 2005, suma menţionată la art. 1 alin. (1) de mai sus este utilizată cu prioritate pentru acoperirea diferenţei dintre  suma de 14.240.540.675 lei (RON) şi valoarea activelor menţionate în anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, determinată în urma evaluării acestora.  (3) Diferenţa dintre suma menţionată la alin. (1) şi suma utilizată conform alin. (2) majorează de drept capitalul social al Fondului „Proprietatea”, acţiunile nou emise revenind Ministerul Finanţelor Publice. Art. 2. (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă deţin calitatea de acţionar a Fondului „Proprietatea” pot opta între a-şi menţine calitatea de acţionar al Fondului Proprietatea, în condiţiile existente anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despăgubire în urma căreia au dobândit calitatea de acţionar. 

(2) În cazul în care optează pentru anularea conversiei deja efectuate, în termen de maxim 12 luni de la prima şedinţă de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul „Proprietatea”, persoana respectivă va depune o solicitare scrisă la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor care îi va emite un nou titlu de despăgubire, de o valoarea egală cu cea a titlului de despăgubire care i-a fost emis iniţial. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va instructa depozitarul central să transfere direct acţiunile emise de Fondul „Proprietatea” şi deţinute de persoana respectivă, din contul acesteia în contul Ministerului Finanţelor Publice.

 

            (3) Persoanele menţionate la alin. (1) pot solicita  anularea conversiei dacă, până la data depunerii solicitării la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, nu au efectuat acte de dispoziţie asupra acţiunilor dobândite în urma conversiei sau nu au constituit garanţii asupra acestora, care să determine imposibilitatea transferării acestora, împreună cu toate drepturile aferente,  din contul persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Finanţelor Publice.

             (4) La data depunerii solicitării scrise la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, conform prevederilor alin. (2), Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va instructa depozitarul central să blocheze transferul acţiunilor Fondului “Proprietatea” deţinute de persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei. 

            (5) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în acest articol vor fi plătite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţtilor.

 

            (6) Persoana căreia i s-a eliberat un nou titlu de despăgubire în conformitate cu prevederile prezentului articol îl va valorifica în modalităţile prevăzute în capitolul V1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare.

            Art. 3  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transferă de drept şi fără contraprestaţie de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul „Proprietatea” creanţa împotriva S.C. World Trade Center Bucureşti S.A., împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului (creanţa împreună cu toate accesoriile aferente acumulate până la data transferului fiind denumite în continuare creanţa). După valorificarea creanţei de către Fondul „Proprietatea” prin orice metodă aleasă de către acesta, inclusiv prin conversia creanţei în acţiuni nou emise de către S.C. World Trade Center Bucureşti S.A.”, Fondul „Proprietatea” va emite acţiuni noi care vor reveni în întregime şi de drept statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. Valoarea nominală totală a acţiunilor nou emise de către Fondul „Proprietatea” va fi egală cu suma recuperată de către Fondul „Proprietatea”. În cazul conversiei creanţei în acţiuni nou emise de către S.C. World Trade Center Bucureşti S.A., valorea nominală totală a acţiunilor nou emise de către Fondul „Proprietatea” va fi egală cu valoarea nominală totală a acţiunilor emise de S.C. World Trade Center Bucureşti S.A. ca urmare a conversiei creanţei în acţiuni.  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează:Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 Ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul JustiţieiMonica Luisa Macovei  

                                                                                                               Ministrul Economiei si Comertului,

                                                                                                                                                 Varujan Vosganian

 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiRadu Mircea Berceanu Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru RestituireaProprietăţilor,Ingrid Zaarour Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atansiu

 
Ultima actualizare ( Monday, 30 July 2007 )
Avem 56 vizitatori online